What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรายจ่าย การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารการนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรร เงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดรองประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานธุรการภายในกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารงานการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้

งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ทุกประเภท
2) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
3) การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี
4) การตัดโอนเงินเดือน
5) งานเก็บรักษาเงิน
6) งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
7) งานทะเบียนพาณิชย์
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
2) งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย
3) รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
3) งานขออนุมัติและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
5) งานทางการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
6) งานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
2) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
3) งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
5) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ
6) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณ
7) รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและรับคำร้องค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
8) พิจารณาการประเมิน ภาษีและค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานประเมิน
9) จัดทำทะเบียนคุมผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี (ภ.ค. 1) พร้อมทั้งการจัดทำ หนังสือเตือน และติดตามผู้จ้างชำระภาษี
10) ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์ภาษีและดำเนินการจนเสร็จสิ้น
11) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุง การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
12) วางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
13) ประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ภาษีท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
14) จัดเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
15) เก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
16) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
17) เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
18) เก็บรักษา เอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
19) ติดตามและทวงถามผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
20) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
21) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
22) คักลอกข้อมูลที่ดิน
23) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
24) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่25) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
26) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
27) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล
28) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
29) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
30) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน ชื่อเจ้าของทรัพย์สินและชื่อผู้ชำระภาษี
31) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
32) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Related items

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration