What's NEW
A+ A A-


กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรายจ่าย การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารการนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรร เงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดรองประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานธุรการภายในกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารงานการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้

งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ทุกประเภท
2) จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
3) การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี
4) การตัดโอนเงินเดือน
5) งานเก็บรักษาเงิน
6) งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
7) งานทะเบียนพาณิชย์
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
2) งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย
3) รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
3) งานขออนุมัติและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
5) งานทางการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
6) งานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
2) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
3) งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
5) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ
6) ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณ
7) รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและรับคำร้องค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
8) พิจารณาการประเมิน ภาษีและค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานประเมิน
9) จัดทำทะเบียนคุมผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี (ภ.ค. 1) พร้อมทั้งการจัดทำ หนังสือเตือน และติดตามผู้จ้างชำระภาษี
10) ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์ภาษีและดำเนินการจนเสร็จสิ้น
11) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุง การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
12) วางแผนการจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
13) ประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ภาษีท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
14) จัดเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
15) เก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
16) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
17) เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
18) เก็บรักษา เอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
19) ติดตามและทวงถามผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
20) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
21) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
22) คักลอกข้อมูลที่ดิน
23) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
24) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่25) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
26) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
27) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล
28) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
29) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
30) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน ชื่อเจ้าของทรัพย์สินและชื่อผู้ชำระภาษี
31) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
32) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration