What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-


กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย การก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานธุรการภายในกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานวิศวกรรม งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง ดังนี้

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
2) งานวางโครงการและการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
4) งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
5) งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
6) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
7) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
8) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
9) งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
10) งานระบบข้อมูลแผนที่เส้นทางคมนาคม
11) งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ
12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522
2) งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
3) งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4) งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน
5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานขออนุญาตอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3) งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานจัดทำผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานทำผังเมืองรวม
2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
4) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
5) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองสิ่งแวดล้อม
6) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7) งานแผนที่ภาษี
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานควบคุมผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์
2) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
3) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
4) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานสาธารณูปโภค ดังนี้

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานบำรุงรักษาทางและสะพาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน
2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3) งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
4) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการรักษาทางและสะพาน
5) งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
6) งานระบายน้ำ
7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
2) งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
3) งานจัดสถานที่ เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
4) งานประมาณราคา การบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ
5) งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
6) งานด้านการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
7) งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
8) งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
9) งานจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
10) งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

- งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
2) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
3) งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
4) งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Last modified on
Rate this item
(2 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration