What's NEW
A+ A A-


กองการศึกษา Featured

   กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้างการบริหารดังนี้

ผงโครงสรางกองการศกษา

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

    1.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

1) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กำกับดูแล และรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

2) งานพิจารณาจัดตั้ง และยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

3) งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน คู่มือครู แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสาร กฎ ระเบียบ นโยบายของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6) งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดทำรายงานการศึกษา

7) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        8) งานปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

    1.2 งานกิจการนักเรียน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          - งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            1) งานการเงิน การบัญชีของกองการศึกษา เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งตัวเงิน

            2) การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี

            3) การทำรายงานการบัญชี งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ

            4) การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบงานงบประมาณ

            5) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

            6) การบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองการศึกษา

            7) งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐ) ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

            8) งานเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น การขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ และการจัดทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

            9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        - งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           1) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

           2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา

           3) งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ

           4) งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน

           5) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา

           6) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ

           7) งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา

           8) งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษา

           9) งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   1.3 งานแผนงานและโครงการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

         1) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

         2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3) วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ

         4) ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

         5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

   

   2.1 งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          1) กำหนดแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

          2) ดำเนินกิจกรรมทางศีลธรรมจริยธรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สนับสนุนกิจกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิน

          3) ประชาสัมพันธ์งานด้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งศีลธรรมจริยธรรมด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

          4) กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

          5) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย การฝึกฝนกีฬาและนันทนาการ

          6) จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

          7) งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน

          8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.2 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           1) วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลที่เกี่ยวกับงานธุรการ

           2) จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ สำเนาหนังสือ/เอกสาร บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ของกองการศึกษา

           3) ตรวจสอบ/ตรวจทานหนังสือที่พิมพ์ เรียงหน้าและเย็บเล่มเอกสาร

           4) งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอแฟ้ม

           5) งานดูรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

           6) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

           7) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

           8) งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง ระเบีัยบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ของกองการศึกษา

           9) งานการประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

          10) งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างทำแผนพัฒนาเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

          11) งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

          12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่างๆ

          13) งานรวบรวมข้อมุูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน

          14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   2.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าทีี่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          1) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

          2) งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

          3) งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน

          4) งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

          5) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

          6) งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ

          7) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   2.4 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          1) กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

          2) จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

          3) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

          4) การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

          5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          6) รายงานต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

          7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration