What's NEW
A+ A A-


กองการศึกษา Featured

      กองการศึกษา เป็นส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ได้ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ เป็น "กอง" เมื่อปี พ.ศ. 2554 ตามมติ กท.จ.นครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนราชการภายในแยกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

orgChart

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

1.1 งานการเจ้าหน้าที่

 • - การจัดทำแผนอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังของกองการศึกษา
 • - การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของกองการศึกษา การรายงานสถิติข้อมูลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น
 • - การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การรับโอน การกลับเข้ารับราชการ และการลาออกจากราชการของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์
 • - กำกับ ควบคุม ดูแล การลงเวลามาปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) ประจำปีหรือเพิ่มเติมระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี
 • - งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 • - การจัดทำคำสั่งและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

 • -การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติการรับราชการของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา เช่น การกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังการรายงานการสำรวจอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา ดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
 • - งานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
 • - การควบคุมการมาปฏิบัติงาน การลาของพนักงานงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.3 งานการศึกษาปฐมวัย

 • -การกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 • -งานจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • - งานด้านหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
 • - งานวัดผลประเมินผลการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
 • สติปัญญา
 • - งานจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการประเมินมาตรฐาน
 • - งานกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.4 งานธุรการ

 • - งานสารบรรณ ลงรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียน แยกประเภท ระเบียบ กฎหมายหนังสือราชการ และงานเสนอแฟ้ม
 • - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • - งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง ระเบียบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆของกองการศึกษา
 • - งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • - งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
 • - งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • - งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • - งานจัดการประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 • - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์/ทานหนังสือ คัดหรืออัดสำเนา เรียงหน้า และเย็บเล่มเอกสาร
 • - งานดำเนินงานควบคุมการใช้รถยนต์ของกองการศึกษา
 • - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • - งานรวบรวมข้อมูลสถิติวันลา เช่น การลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่นๆ
 • - งานสวัสดิการต่างๆ
 • - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 • - งานด้านประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผน การติดตามผลและรายงานผล
 • - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษาแล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของการศึกษา
 • - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่างๆ
 • - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.5 งานแผนงานและโครงการ

1) งานแผนงานและโครงการ  

  • - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
  • - วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  • - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
  • - จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาประจำปี
  • - ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้แก่หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
  • - วางแผน ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
  • - การแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2) งานระบบสารสนเทศ  

  • - ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการกำหนดนโยบายการบริหารของกองการศึกษา
  • - ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบสำรวจ แบบรายงาน เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางการบริหารงาน
  • - ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School information system : sis)
  • - ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : ccis)
  • - ควบคุม ดูแล และปรับปรุงข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น การรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.1) การรายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (E-report ศพด.2) การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการ/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูและเด็กพนักงานจ้างที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-report ศพด.3) เป็นต้น
  • - จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และการจัดระบบข้อมูลให้แก่หน่วยงานในสังกัด
  • - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ให้ความรู้การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
  • - งานจัดหาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  • - งานจัดหาและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่มีประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจของบุคคลโดยทั่วไป
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3) งานงบประมาณ

  • - จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา ทั้งในส่วนที่จ่ายจากเงินรายได้และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Electronic Local Administration Accounting System : e-LAAS)
  • - งานตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในกรณีที่สถานศึกษาในสังกัดมีข้อสงสัย
  • - งานโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • - งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างตามแบบและวิธีการตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
  • - งานตรวจสอบความถูกต้องรวมทั้งเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานครูเทศบาล
  • - งานบริหารและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา
  • - งานจัดทำหนังสือตอบโต้ ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบประมาณ
  • - งานประสานกับจังหวัด อำเภอ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับโอนหรือจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • - งานการจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
  • - งานการจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี
  • - รวบรวมหลักฐานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
  • เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาส่งกองคลังงานจัดซื้อจัดจ้าง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท
  • - งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ หลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ
  • - งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดต่างๆ ทั้งเงินตามงบประมาณรายจ่าย และนอก
  • งบประมาณ ตามผังบัญชีและระบบหารปฏิบัติงานด้านคลัง ให้เป็นไปตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Electronic Local Administration Accounting System : e-LAAS)
  • - งานจัดทำระบบบัญชีให้แก่สถานศึกษาในสังกัด เช่น การลงบัญชี การเบิกเงิน การจ่ายเงิน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน และการรายงานงบการเงินต่างๆ
  • - งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • - งานจัดทำแบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อขอรับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ
  • - งานเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  • - งานเบิกตัดปี การกันเงินและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  • - งานเบิกจ่ายเงินยืมเงินสะสม จ่ายขาดเงินสะสม เงินยืมทดรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองการศึกษา
  • - งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่สถานศึกษาในและนอกสังกัดเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ
  • - งานตรวจสอบโครงการและเอกสารประกอบการขออนุมัติรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ
  • - งานตรวจสอบโครงการและเอกสารประกอบการขออนุมัติรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.6 งานกิจการนักเรียน

 • - งานตรวจตราสอดส่องความประพฤติของนักเรียน
 • - งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
 • - งานสำรวจการเข้ารับการเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีอายุอายุ 2 - 5 ปี ก่อนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
 • - งานจัดทำรายงานทางการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
 • - งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความประพฤตินักเรียน
 • - งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
 • - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน
 • - งานตรวจสอบสถานที่ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

1.7 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

 • - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • - งานจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
 • - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
 • - งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพ
 • - ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
 • - งานฝึกอบรม และพัฒนาเทคนิคด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • - งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศและให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวิชาการ
 • - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 • - งานสงเสริมการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • - งานพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • - งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานและให้บริการด้านวิชาการ
 • - งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • - งานประสานการดำเนินงานด้านการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ
 • - งานวัดผล ประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
 • - งานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
 • - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.8 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

 • - งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
 • - ผลิตสื่อประสมและสื่อสำเร็จรูปทางด้านมาตรฐานการศึกษา เช่น วีดีทัศน์ คู่มือสไลด์ แผ่นบันทึกข้อมูลสำเร็จรูป
 • - ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รวบรวม และบันทึกข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
 • การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี มัลติมีเดีย บันทึกข้อมูล เก็บไว้ทั้งที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด และเสียงดนตรี และสามารถแสดงผลหรือถ่ายเทข้อมูลไปมาระหว่างสื่อต่างๆและอุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • - ติดตามประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของสถานศึกษา
 • - งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาการจัดทำรายงานการศึกษา
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 • - งานการสำรวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
 • - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบให้แก่ประชาชน
 • - งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชน
 • - งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

 • - สำรวจข้อมูล สถิติ ความต้องการในด้านอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล
 • - ดำเนินการจัดหาวิทยากร และฝึกอาชีพตามความต้องการของเด็กและเยาวชน
 • - จัดกิจกรรมกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
 • - ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมฝึกและส่งเสริมอาชีพแก่เด็กเยาวชน และประชาชน
 • - จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฝึกและส่งเสริมอาชีพ
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

 • - ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 • - บริหารจัดการห้องสมุดประชาชน เช่น การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม–คืนหนังสือ ทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่ประชาชน
 • - งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้หลากหลายสาขาแก่ประชาชน
 • - ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 • - งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • - งานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เยาวชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
 • - งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศติดตาม วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • - งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
 • - งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ
 • - งานติดต่อ ประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - งานจัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.5 งานส่งเสริมศาสนา

 • - จัดกิจกรรมทางศาสนา และงานศาสนพิธีต่างๆ
 • - จัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
 • - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
 • - จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนสถานโบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2.6 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

 • - กำหนดแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • - จัดงานประเพณี และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • - จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
 • - รวบรวมข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า
 • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.7 งานกีฬาและนันทนาการ

 • - กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชน
 • - จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • - จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬา สนามกีฬา หรือลานกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
 • - การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
 • - จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • - รายงานต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
 • - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Related items

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration