What's NEW
A+ A A-

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

               กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรม และชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการและแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ 15 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

               จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก   เป็นต้นไป

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงประกาศแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration