What's NEW
A+ A A-

ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ได้ที่ ผ่านระะบบอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

       คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์คำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ดำเนินยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน สถานที่และเขตจังหวัดที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง

 

Read more...

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตตภาวนา การสนทนาธรรม และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยจะจัดขึ้นทุกวันพระขึ้น/แรม 15 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานพุทธมณฑลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ทั้งนนี้สามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2441 7966 ในวันและเวลาราชการ

Read more...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

Read more...

เตือนภัย ช่วงตรุษจีน 2562

ตรุษจีนปีนี้ ระมัดระวัง การจุดธูปเทียน ประทัด หรือการเผากระดาษ เพื่อป้องกันอัคคีภัย และขอให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความไม่ประมาท

 

พบเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร. 0-2482-7221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก นายราชัน มัป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ตรษจน 2562 - Copy

Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

          กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ึครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุฯภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดุคุย พบปะสังสรรค์กับบุุคคลวัยเดียวกันให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน ได้มีโอกาสมนการแลกเปลี่ยนคามคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันทื่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผุ้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration