What's NEW
A+ A A-

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance  &  Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้    ทั้งจากภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

 เทศบาลตำบลเทศบาลกระทึก  คณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง นายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้มีอำนาจให้การอนุญาต อนุมัติ ด้านการขออนุญาตใช้น้ำประปา

         เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตใช้น้ำประปา ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การบริการน้ำประปา พ.ศ. 2558 จะทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับ       พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

             อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 วีสติ วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ นายปรีชา เสียงเจริญ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เลขที่ตำแหน่ง 00 – 010 – 1001 มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติให้การขออนุญาตใช้น้ำประปา แก่ประชาชนที่มายื่นคำร้อง ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง         การบริการน้ำประปา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง นายกเทศมนตรี มอบอำนาจให้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้มีอำนาจให้อนุญาต อนุมัติ ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย

      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ  ลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการประชาชนด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย  ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  

      อาศัยอำนาจตามมาตรา 48 วีสติ วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ นายปรีชา  เสียงเจริญ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เลขที่ตำแหน่ง 00 – 010 – 1001 มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติให้การช่วยเหลือสาธารณภัยแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป  

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปคนแก่ยิ้ม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503)ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-              เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ห้องกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

       1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

       2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

       3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับ            การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

     อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน  ประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

   เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชนโดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงาน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Read more...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. หน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล) เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. ประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

4. หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม     โทร 02-4827214-5 ต่อ 209 โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561***

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration