What's NEW
A+ A A-

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

 

 

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2562 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. หน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล) เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. ประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

4. หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

 

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม     โทร 02-4827214-5 ต่อ 209 โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562***

Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแรก  อบรมสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  21  สิงหาคม  2562  และภาคที่สองศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ในวันที่  22 - 23  สิงหาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาทักษะ  ความชำนาญด้านการปฎิบัติงาน  รวมถึงปรัมเพิ่มวิสัยทัศน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร  กลุ่ม  ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย  และเพื่อพั?นาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration