What's NEW
A+ A A-

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

       ตามหนังสือที่อ้างอิงถึง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และอนุญาตขยายโรงงาน  ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  ของบริษัท  ไลฟ์  เทคโนโลยี  จำกัดความละเอียดแจ้งแล้ว(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 

 

Read more...

เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

      เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน 'วันสิ่งแวดล้อมไทย' 4 ธันวาคม 2561 โดยร่วมกันทำความสะอาดบำรุงพื้นที่บริเวณถนน ไร่ขิง - ทรงคนอง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   *ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองหรือชุดจิตอาสา

Read more...

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง 5 ส"

   เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : ตามแนวทาง 5 ส โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ตามหลัก "บวร" เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ในการทำกิจกรรมและเข้าร่วมงานตามแนวทาง "1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข" โดยให้ทุกท่านร่วมกันทำความสะอาดวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ 1 วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 2 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ตรงกับวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

ครั้งที่ 3 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันอังคารที่  12 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 4 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 5 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ครั้งที่ 6 วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 7 วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 8 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 9 วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 10 วันพระ ข้น 8 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

 

Read more...

ขอเชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ระยะที่ 2

     เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 โดยร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามนโยบายการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจะนำรายได้จากการกำจัดขยะ ไปซื้อหนังสือเรียน เพื่อมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

     โดยผู้สนใจสามารถนำมือถือเก่ามาบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2482-7214-5 ต่อ 204

Read more...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของกรมการท่องเที่ยว โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.tourism.go.th หรือแสกน QR CODE รายละเอียดปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.3/ว 134 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนบ 2-4

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration