What's NEW
A+ A A-

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกออบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปี 2561 โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น      2 วัน คือวันที่ 30 มกราคม 2561 อบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่ 31 มกราคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึกเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิต ให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกะตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯตามวันและเวลาดังกล่าว

Read more...

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ  และดำเนินงานพัฒนา  แก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประธานและกรรมการชุมชน  ทั้ง  17  ชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว  (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้)

Read more...

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน

ด้วย  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30  เป็นต้นไป       ณ  ห้องประุม  ชั้น  3  เทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ  และดำเนินงานพัฒนา  แก้ไขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประธานและกรรมการชุมชนทั้ง  17  ชุมชน  และ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว    

Read more...

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม(ฉบับบที่ 1)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและแระสานงานแผนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง ข้อ 3.2 "ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารว่นจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน และระดับชุมชนตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนตำบลเพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล"
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration