A+ A A-

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ

กำหนดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) 

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 ด้านตะวันตก

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

 

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและ การดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ในการพัฒนาทักษะ ความชำนาญด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร กลุ่ม ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มสตรี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 80 คน เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น 3 วัน คือ วันแรก อบรมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่  22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่สองและสามศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 02-4827213-5 ในวันและเวลาราชการ

 

Read more...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=XcdAdT18Rzo&feature=youtu.be

 

https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/article_attach/article_fileattach_20180720112048.pdf

Read more...

ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ 'มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อเป็นการลดขยะอันตรายในครัวเรือน และนำรายได้จากการรีไซด์เคิล ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน 30 แห่ง ทั่วประเทศ

สามารถบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันนี้ ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 4827213 - 5

Read more...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561 และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบางกระทึก)

Read more...

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561 และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบางกระทึก)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration