A+ A A-

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

          กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ึครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุฯภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดุคุย พบปะสังสรรค์กับบุุคคลวัยเดียวกันให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน ได้มีโอกาสมนการแลกเปลี่ยนคามคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันทื่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผุ้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

 

 

Read more...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4 ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 ปี 6 เดือน - 4ปี นับถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562    (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น        5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่   เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                        จำนวน 1 ชุด

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                        จำนวน 6 ใบ

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                   จำนวน 1 ชุด

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)               จำนวน 1 ชุด

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                    จำนวน 1 ฉบับ

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

Read more...

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561, ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 16 "ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง. และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

Read more...

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ประกาศ  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม  2561  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เรียบร้อย(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่  21  พฤศจิกายน 2561,  ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ของเทศบาล  ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ระบุไว้ในมาตรา  16  
"ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง.  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  เ่รียบร้อยแล้ว

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่  21  พฤศจิกายน 2561,  ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ของเทศบาล  ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ระบุไว้ในมาตรา  16  
"ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง.  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  เ่รียบร้อยแล้ว

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration