What's NEW
A+ A A-

เกร็ดความรู้ เรื่องกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

จัดเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ มีความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งบรรพบุรุษได้ค้นคิด สืบสาน ถ่ายทอดและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ การเล่นกีฬานอกนจากจะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว กีฬาหลายประเภทยังช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฎิภาน รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้ กีฬาบางชนิดใช้ผู้เล่นเป็นหมู่คณะ ทำให้ผู้เล่นรู้จักมีความรักความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

         กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่ แม้ว่าจะถูกปรับเปลี่ยนไปให้ทันยุคสมัยก็ตาม แต่ด้วยความสำนึกของความเป็นไทย เราควรร่วมกันสนับสนุนและร่วมส่งเสริม ภูมิปัญญากีฬาไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์ต่อไป

กีฬาพื้นบ้าน

         เป็นการละเล่นที่มีในกลุ่มสังคมท้องถิ่น ในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งแต่ก็น้อยกว่าในสมัยก่อนมากเพราะสมัยปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามากจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เล่นกันนัก กิจกรรมการเล่นของสังคม เป็นกิจกรรมนันทนาการหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคม โดยมีรากฐานมาจากความเป็นจริงแห่งวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน การละเล่นแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวกริยาอาการเป็นหลัก อาจมีดนตรี การขับร้องหรือการฟ้อนรำประกอบการเล่น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสต่าง ๆ การละเล่นบางชนิดได้รับการถ่ายทอดสืบสานต่อกันมา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนารูปแบบ

อย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะเฉพาะถิ่นดังนี้การละเล่นพื้นบ้านจึงเป็นผลิตผลอันเกิดจากความคิดและจินตนาการของมนุษย์ย่อมสะท้อนถึงโลกทัศน์ ภูมิธรรม และจิตวิญยาณของบรรพชนในท้องถิ่นที่ได้ถูกหล่อหลอมจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าและได้กลายเป็นมรดำวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศชาติการละเล่นนับว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป้นการละเล่นของเด็กและของผู้ใหญ่ล้วนแสดงออกถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและความเชื่อของสังคมนั้น ๆ ทั้งยังก่อคุณค่าแก่ผู้เล่นและผู้เฝ้าดู ในด้านการผ่อนคลายอารมณ์ ความเครียด เสริมสร้างพลังกายให้แข็งแรง ฝึกความคิด ความเข้าใจ การแก้ปัญหานอกจากนี้ยังก่อให้เกิดระเบียบวินัย เกิดดารยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม สรรค์สร้างความเป็นกับญาติมิตรขึ้นในชุมชน ทำให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจนก่อเป็นความดีงามอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต

การละเล่นของไทยไม่สามารถลำดับให้เห็นพัฒนาการตามกาลเวลาได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากการละเล่นส่วนใหญ่เป็นกระบวนการถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติ มิใช่ตำรา จึงขาดการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะใช้เป็นข้อมูลในการสร้างลำดับอายุสมัยของการละเล่นแต่ละอย่างได้ยิ่งไปกว่านั้น การละเล่นของไทยส่วนใหญ่มีลักษณะของการพัฒนาตนเองและค่อยเป็นค่อยไปเพราะจดจำสืบต่อกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง (ร.อ.หญิงปรียา หิรัญประดิษฐ์ ๒๕๓๓ : ๑๕) และโดยเหตุที่การละเล่นเกิดขึ้นมายาวนานและปรากฎอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยทั่วไป เช่นนี้ทำให้เกิดความหลากหลายของการละเล่นพื้นบ้าน มีทั้งลักษณะร่วม และลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ดีสิ่งที่ตรงกันในทุกท้องถิ่นก็คือมีการละเล่นพื้นบ้านทั้งที่เป็นของเด็กและของผู้ใหญ่

Read more...

เกร็ดความรู้ เรื่องเซปักตะกร้อ

ทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ แต่เรียกว่าเตกโก (Tek K’au) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่

ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา (Sepak Raga) คำว่า Raga หมายถึง ตะกร้า

ตะกร้อที่ใช้เดิมใช่หวายถักเป็นลูกตะกร้อ ปัจจุบัน นิยมใช้ลูกตะกร้อพลาสติก

ประเทศเกาหลี ก็มีลักษณะคล้ายกับของจีน แต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างไป คือใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก

โดยภูมิศาสตร์ของไทยเองก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ทราบประวัติของตะกร้อ คือประเทศของเราอุดมไปด้วยไม้ไผ่ หวายคนไทยนิยมนำเอาหวายมาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านด้วย อีกทั้งประเภทของกีฬาตะกร้อในประเทศไทยก็มีหลายประเภท เช่น ตะกร้อวง ตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อชิงธงและการแสดงตะกร้อพลิกแพลงต่างๆ ซึ่งการเล่นตะกร้อของประเทศอื่นๆนั้นมีการเล่นไม่หลายแบบหลายวิธีเช่นของไทยเรา การเล่นตะกร้อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับทั้งด้านรูปแบบและวัตถุดิบในการทำจากสมัยแรกเป็นผ้า , หนังสัตว์ , หวาย , จนถึงประเภทสังเคราะห์ ( พลาสติก )

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ . ศ . 2525 ได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่า ตะกร้อ คือ ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตา สำหรับเตะ

ท่าเตะตะกร้อมีหลายท่าที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามและความว่องไว ตามปกติจะใช้หลังเท้า แต่นักเล่นตะกร้อจะมีวิธีเตะที่พลิกแพลง ใช้หน้าเท้า เข่า ไขว้ขา (เรียกว่าลูกไขว้) ไขว้ขาหน้า ไขว้ขาหลัง ศอก ข้อสำคัญ คือ ความเหนียวแน่นที่ต้องรับลูกให้ได้เป็นอย่างดีเมื่อลูกมาถึงตัว ผู้เล่นมักฝึกการเตะตะกร้อด้วยท่าต่าง ๆ ลีลาในการเตะตะกร้อมี 4 แบบ คือ การเตะเหนียวแน่น (การรับให้ได้อย่างดี) การเตะแม่นคู่ (การโต้ตรงคู่) การเตะดูงามตา (ท่าเตะสวย มีสง่า) การเตะท่ามาก (เตะได้หลายท่า)

เซปักตะกร้อ เป็นกีฬาพื้นเมืองของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเล่นกีฬา เซปักตะกร้อค่อนข้างคล้าย ๆ กับกีฬาฟุตวอลเลย์ แต่ต่างกันตรงที่ใช้ลูกหวายในการเล่น และอนุญาตให้ผู้เล่นสัมผัสบอลโดยใช้ได้เพียงเท้า เข่า หน้าอก และหัว เท่านั้น โดยกีฬาเซปักตะกร้อนั้นได้รับความนิยมเล่นกันมากที่ประเทศไทย

ชื่อที่เรียกกีฬาชนิดนี้ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เช่น ในประเทศไทย เรียกว่า ตะกร้อ ประเทศลาว เรียกว่า Kataw ประเทศมาเลเซีย เรียกว่า Sepak Raga (รากา) ส่วนประเทศพม่ารู้จักกันในชื่อของ Chin Lone (ชินลง) ซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่มีทีมฝ่ายตรงข้าม การเล่นจะเน้นให้ลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศ ซึ่งมีกติกาที่หลากหลายและน่าสนใจ ส่วนในประเทศฟิลิป

Read more...

เกร็ดความรู้ เรื่องการวิ่งออกกำลังกาย

การวิ่งออกกำลังกาย

การออกกำลังการเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพของคนเราเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภูมิต้านทานโรคของเราแข็งแรงเพื่อช่วยเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ให้มาเบียดเบียนสุขาพแล้ว ยังช่วยให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงทำอะไรก็ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย แต่จะออกกำลังกายแบบไหนให้สบายกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องเข้าฟิตเนสเสียค่าสมาชิกแพงๆ แต่เล่นไม่เคยจะคุ้มคำตอบก็คือการวิ่งนั่นเอง เพราะคุณสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้แถมประโยชน์ของการวิ่งออกกำลังกายนั้นมีมากมายซะด้วย จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ประโยชน์จากการวิ่ง

ช่วยเผาผลาญแคลลอรี่ได้ดี ลดความอ้วนได้เร็ว

ช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น

ช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดี เพราะร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมาเพื่อให้                 สมดุลกับสารอะดรีนาลินที่ทำให้เราเกิดความตึงเครียด

จำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกายเพิ่มขึ้น

ข้อแนะนำในการวิ่ง

-ไม่ก้าวขาวยาวและยกเข่าสูงเกินไป

ในขณะวิ่งให้ใช้ส้เท้าลงก่อนฝ่าเท้าจะช่วยป้องกันไม่ให้ปวดน่อง เจ็บเข่า และลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น

ไม่ควรวิ่งในพื้นที่ที่มีความลาดชันเพื่อลดการใช้งานของหัวเข่าให้น้อยที่สุด ควรวิ่งในพื้นที่ราบ

ควรเลือกรองเท้าสำหรับการวิ่งโดยเฉพาะเพราะจะทำให้ไม่ปวดเท้า และลดแรงกระเท้าในขณะที่กำลังวิ่งได้ดีกว่าราองเท้าทั่วไป

ในขณะวิ่งไม่ควรสวมใส่หูฟัง เพราะจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว เช่นเสียงแตรรถยนต์เสียงเตือนภัยต่างๆ

ใส่เสื้อสีสะท้อนแสงหรือสีที่สว่างสามารถมองเห็นได้ง่าย หากคุณต้องวิ่งข้างถนนหรือฟุตบาท

ใส่เสื้อสีสะท้อนแสงหรือสีที่สว่างสามารถมองเห็นได้ง่าย หากคุณต้องวิ่งข้างถนนหรือฟุตบาท

ไม่ควรวิ่งในตอนกลางคืน หรือวิ่งในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย

หากมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนวิ่งหรือออกกำลังกายก่อนเพื่อความปลอดภัย

วอร์มอัพร่างกายอ่อนออกวิ่งเสมอ เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563

           อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

              เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงประกาศการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน  ประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

      เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน  โดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

           เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย  ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546

              เทศบาลตำบลบางกระทึก  โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้มีคำสั่งที่   300 /2562  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562   เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ให้ปลัดเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้มอบอำนาจให้  นายปรีชา  เสียงเจริญ  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  18-2-00-1101-001  ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต  อนุมัติ  ปรากฏตามคำสั่งและบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration