What's NEW
A+ A A-

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับโรงงานจำพวกที่ 3

              ด้วย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์รับฟังความเห็นของประชน  กรณี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  นจะพิจารณารับคำขอของบริษัท  โฟร์  แลบบอราทอรีสื จำกัด  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่  16/24  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Read more...

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับประจำปี  สำหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558  และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรัรบเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัดมิติที่  4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ข้อ  2.2  การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) กำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ชัดเจน  ทันยุคสมัยและมีประสิทธิภาพ

          บัดนี้  แผนแม่บทระบบสารสนเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศฯ  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ)ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 รายระเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration