What's NEW
A+ A A-

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์และส่งเสริมให้มีมาตรการประหยัดพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรด้านพลังงานและเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

          ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562เพื่อสร้างต้นแบบบุคคลคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมได้ก้าวตามและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีเพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

             เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาประจำปี 2562 จำนวน  2  ท่าน ได้แก่ นายสุธีรัตน์ ไทยประเสริฐ และนางสุทธินันท์ โตมอญ      

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นควรที่จะกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

บัดนี้ การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เดือน 15 กันยายน  2562ณ จุดบริการของส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ จำนวน 2,561 ตัวอย่าง และในระบบเว็บไซด์ www.bangkrateuk.go.th  ของเทศบาลตำบลบางกระทึก จำนวน 17 ตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสองรูปแบบ  มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้   

 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก และประชาชนทั่วไป สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน จำนวน 7,093 คน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

รายงานการกำกับติดตามการดำนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงบตามแผนดำนินงานประจำปี

-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียด       งบประมาณที่ใช้คำนินงน เป็นต้น

-เป็นข้อมูลในระยะวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

Read more...

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม -แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วนไสียได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามการกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนดวามคิดเห็น หรือร่วมติตามประเบินผล เป็นตัน -เป็นการดำเน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-แสดงการดำนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ส่วนได้ส่วนไสียได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานตามการกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนดวามคิดเห็น หรือร่วมติตามประเบินผล เป็นตัน

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration