What's NEW
A+ A A-

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแรก  อบรมสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  21  สิงหาคม  2562  และภาคที่สองศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ในวันที่  22 - 23  สิงหาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาทักษะ  ความชำนาญด้านการปฎิบัติงาน  รวมถึงปรัมเพิ่มวิสัยทัศน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร  กลุ่ม  ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย  และเพื่อพั?นาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

      ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมของตำบลบางกระทึก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 รวมทั้งผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น

          กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล จำนวน 8 หมู่บ้าน 17 ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางกระทึกพร้อมทั้งนำโครงการที่เสนอต่อที่ประชุมมาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่กองวิชาการและแผนงาน)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration