What's NEW
A+ A A-

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)

     ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ข้อ 2.2 การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) กำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศฯเรียบร้อยแล้ว

Read more...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำนำพรรษา 
ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
ณ วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 และวัดดอนหวาย หมู่ที่ 5
ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย จากกรมเจ้าท่า

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นเวลาชั่วคราว พ.ศ.2561

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

3. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การาแจ้งงดใช้เรือ กาาตรวจสอบเปลี่ยนประเภทเรือ สำหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

4. ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูล เรืออัตโนมัติ ในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตการใช้เรือ พ.ศ.2561

Read more...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
-ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.8 ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) และสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้คนละ 1 ตำแหน่ง
3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระทึก ระหว่างวันที่ 8 – 17ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
4.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.4สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
4.5ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามคุณสมบัติของพนักงานจ้าง ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
4.6สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบเกณฑ์ทหารเป็นต้น

 

Read more...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ตามที่  นายกเทสมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาเมื่อคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  และ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2561  แล้วนั้น

    บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลงนามอนุมัติแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  62  วรรค  3  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  13) พ.ศ.2552  นายกเทศมนตรตำบลบางกระทึกจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉับบที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยให้ใช้บังคับทันที

 

Read more...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2561  และครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration