What's NEW
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (163)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. โดยประมาณ งานนี้จัดโดยท่านนายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

Read more...

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

 
Read more...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป

Read more...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวันที่19-20สิงหาคม2560กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2560ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ3 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

Read more...

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนสายน้ำ กิจกรรม "สานต่องานพ่อสร้าง" ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยในงานดังกล่าวนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ใด้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

Read more...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 6-7กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย2เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ธำรงคงอยู่สืบไป๓เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกกับชุมชนในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกต่อไปซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration