What's NEW
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (192)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการนำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ออกบำรุงพื้นที่ถนนและคลองบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

ในวันนี้ (28 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. เกษตรอำเภอสามพราน ได้จัดทำโครงการสร้างทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมอบรมเกษตร ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก เป็นวันที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลบางกระทึก  คณะผู้บริหาร  โดยนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นางสาวเอ็นดู ส่องแสง เป็นประธานในการจัดประชุม  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”โดยมี นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธิี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 โดยอบรมในหลักสูตรการบูรณาการภาษาอังกฤษสำหรับการจัดประสบการณ์และสร้างสื่อส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

Read more...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี 
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หลักสูตร การดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพจริง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม สังกัดเทศบาลตำบลราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการวางระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Read more...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

Read more...

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโดครงการ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ"

โดยจะสอนให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง เน้นการสอน อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และการตะโกนขอความช่วยเหลือ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration