What's NEW
A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (165)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก 
โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
ขอเชิญหนูๆน้องๆ เด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวาย

 

Read more...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.เดิม)เมื่อปีพ.ศ.2544มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญามีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง2ปี6เดือน–4ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

           1.2 มีอายุระหว่าง2ปี6เดือน-4ปีนับถึงวันที่16เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2561         (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558)

           1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

           1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

 2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

           ในปีการศึกษา  2561  เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น 5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

           3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคมพ.ศ.2560ถึงวันที่31เดือนมีนาคมพ.ศ.2560(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkratuek.com

 3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่10เดือนมกราคมพ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

        4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  จำนวน 1 ชุด

  4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง พร้อมสำเนา                           จำนวน 1 ชุด

       4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                       จำนวน 6 ใบ

       4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

       4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา,มารดา)                       จำนวน 1 ชุด

       4.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก (ถ้ามี)                                 จำนวน 1 ฉบับ

       4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู)

       4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

Read more...

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. โดยประมาณ งานนี้จัดโดยท่านนายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

Read more...

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

 
Read more...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป

Read more...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวันที่19-20สิงหาคม2560กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2560ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ3 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration