A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (173)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2560โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดีเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกมีระเบียบวินัยในตัวเองมีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเกิดการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕60 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้โดยการจัดเป็น2 ระยะดังนี้

 ระยะที่1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560

                - ฐานที่1 อัญชันเปลี่ยนสี

                - ฐานที่2 เหรียนลวงตา                                                                     

                - ฐานที่3 กระดุมไม่ยอมจม

                - ฐานที่4 มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี

                - ฐานที่5 ผักกาดเปลี่ยนสีมหัศจรรย์

 ระยะที่2 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

                 - ฐานที่1 ขวดเป่าลูกโป่ง

                 - ฐานที่2 ไฟลอยน้ำ

                 - ฐานที่3 กลิ่นของอะไรเอ่ย

                 - ฐานที่4 ดอกไม้เปลี่ยนสี

                 - ฐานที่5 ไข่จมไข่ลอย

 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและประชาธิปไตย

 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย

 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านให้เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการในแก่บุตร-หลานเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาให้เกิดในเด็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยให้กับนักเรียน

Read more...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั้งด้านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพนักเรียนโดยอ่านจากเอกสารการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ

Read more...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการตามไปดูน้องที่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านให้เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการในแก่บุตร-หลานเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาให้เกิดในเด็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยให้กับนักเรียน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration