A+ A A-
โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม (288)

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)

นายสุชาติ  บัวงาม  ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระ ทึก  ครั้งที่  1/2556  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

   สำหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกใน ครั้งนี้  เพื่อรับทราบแนวทางและระยะเวลาการออกประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2557 - 2559)  ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน  ทั้ง  8  หมู่บ้าน  ในเดือน  กุมภาพันธ์  2556

Read more...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)

   นายระเด่น  แทนประชา  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้รับมอบหมายจาก  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

   สำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกในครั้งนี้  เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  และกำหนดแนวทางและระยะเวลาการออกประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 - 2559)  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนทั้ง  8  หมู่บ้าน  จำนวน  17  ชุมชน  ในเดือน  กุมภาพันธ์  2556

Read more...

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ปี 2556

   นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปี  2556  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2556  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำปัญหาความต้องการจากชุมชนที่เกิน ศักยภาพของชุมชนมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  และนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากแผนชุมชน  มากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นพิจารณา

   สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการในครั้งใน  คือ  1. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเฉพาะ  รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลบางกระทึก  2. เพื่อให้ตัวแทนชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน  3. เพื่อให้ชุมชนสามารถนำปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนมาจัดเป็นโครงการ พัฒนาในแต่ละด้านภายในชุมชนของตนเอง  4. เพื่อให้เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  ต่อไป

Read more...

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ปี ๒๕๕๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร หาบเร่ แผงลอย ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ในโครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ประกอบการในด้านอาหาร มีความรู้ในเรื่องของการสุขาภิบาลอาหาร  และนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง   พัฒนาการบริการอาหารให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน    เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในตำบลบางกระทึก  โดยจัดอบรม ในวันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

Read more...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  และส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ (สุพรรณบุรี)  กรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยเชิญชวนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณ ริมคลองวัฒนา  คลองบางกระทึก   และคลองหัวคนเพลง    เข้ารับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดำรงรักษาทรัพยากรน้ำ โดยมีกิจกรรม การหมักปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน การทำถังดักไขมันอย่างง่าย การเทจุลินทรีย์ลงในคลอง เพื่อบำบัดน้ำในคลอง โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ปี ๒๕๕๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางกระทึก    ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระทึก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมจัดโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ คน ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวัตถุประสงค์  ให้เยาวชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน ภัยร้ายจากโรคเอดส์ เพื่อให้เกิดการป้องกันรวมถึงประพฤติกรรมที่จะทำให้ห่างไกลจากโรคเอดส์  และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ แก่บุคคลใกล้ตัว รวมถึงประชาชนทั่วไป

Read more...

โครงการสนับสนุนงานทันตกรรมในเด็กประถมศึกษา ปี ๒๕๕๕

ฟันและอวัยวะในช่องปาก เป็นด่านแรกของระบบย่อยอาหาร   มีความสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสารของผู้คนในสังคม  แต่จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้พฤติกรรมการบริโภค     และการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและบุตรหลาน เปลี่ยนไป  ประกอบกับสภาพที่ตั้ง ของโรงเรียนวัดดอนหวาย     และโรงเรียนคลองบางกระทึก   เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่   ที่ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ในโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนทันตกรรม    ในเด็กประถมศึกษา ปี  ๒๕๕๕      เพื่อให้เด็กสามารถดูแลสุขภาพช่องปาก  ของตนเองโดยการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และ  การรับความรู้เรื่องโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ  เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ที่ถูกต้องแก่ตนเอง โดยมีการตรวจฟันเด็กนักเรียนวัยประถมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย   และโรงเรียนคลองบางกระทึก    ในวันที่  ๖ - ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕    และการสอนทันตสุขศึกษา และการแปรงฟันที่ถูกวิธี  ในวันที่ ๑๕ และ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขึ้น

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration