e service2callface bang
A+ A A-
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน (5)

ข้อมูลด้านศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ 12.847  ตารางกิโลเมตร            มีหมู่บ้านตามกฎหมายปกครองลักษณะท้องที่ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีการแบ่งชุมชนออกเป็น 17 ชุมชน เปลี่ยนแปลงฐานะโดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึกเป็นเทศบาลตำบล บางกระทึก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 2  มิถุนายน 2551  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่  วันที่  30 พฤษภาคม  2551  มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปวัดคงคารามดอนหวาย  ตลาดริมน้ำดอนหวาย     แม่น้ำท่าจีน เจดีย์และพืช ผักผลไม้ต่างๆ ซึ่ง มีความหมายว่า  ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก   มีวัดคงคารามดอนหวาย  ตลาดริมน้ำดอนหวายอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของตำบล     บางกระทึก มีชื่อเสียงระดับประเทศ  มีอายุกว่า 100  ปี  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  6  แม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก  คนพายเรือ  อันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลและวิถีการดำเนิน ชีวิตของประชาชนตำบลบางกระทึก  เจดีย์และดอกบัว                      ซึ่งสื่อความหมายถึง  สัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมและความเป็นเมืองอันเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานที่ สำคัญทางศาสนา  พืช ผักผลไม้   ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วย  พืชพันธุ์ธัญญาหาร         ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

Read more...

ข้อมูลอื่นๆ

1. มวลชนจัดตั้งกฎหมาย ดังนี้

 

  • อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 52 คน
  • อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 88 คน
  • ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก(แก่นกระทึก) จำนวน 450 คน

 

2. กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอื่น ๆ ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

จำนวนสมาชิก (คน)

1

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก

60

2

กลุ่มเกษตรพัฒนาตำบลบางกระทึก

60

3

ชมรมแบดมินตันตำบลบางกระทึก

60

4

ชมรมแอโรบิคโรงเรียนวัดดอนหวาย

300

5

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านปาริชาต

200

6

ชมรมแอโรบิคหมู่บ้านมณฑลนคร

100

 

Read more...

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

รูปลักษณะ ภาพดวงตราประจำเทศบาล ขอบบนมีอักษร "เทศบาลตำบลบางกระทึก" ขอบล่างมีอักษร "จังหวัดนครปฐม" ตรงกลางของตราสัญลักษณ์ มีรูปแบบเป็น วัดคงคารามดอนหวาย ตลาดริน้ำดอนหวาย อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของตำบลบางกระทึก มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีอายุกว่า 100 ปี

Read more...

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

     ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

     เทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ 12.847  ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านตามกฎหมายปกครองลักษณะท้องที่  จำนวน 8 หมู่บ้าน มีการแบ่งชุมชนออกเป็น 17 ชุมชน เปลี่ยนแปลงฐานะโดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึกเป็นเทศบาลตำบล  บางกระทึก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 2  มิถุนายน 2551   ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่  วันที่  30 พฤษภาคม  2551  มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปวัดคงคารามดอนหวาย  ตลาดริมน้ำดอนหวาย แม่น้ำท่าจีน เจดีย์และพืช ผักผลไม้ต่างๆ ซึ่ง มีความหมายว่า  ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก   มีวัดคงคารามดอนหวาย  ตลาดริมน้ำดอนหวายอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของตำบลบางกระทึก มีชื่อเสียงระดับประเทศ  มีอายุกว่า 100  ปี  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก  คนพายเรือ  อันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเทศบาลและวิถีการดำเนิน ชีวิตของประชาชนตำบลบางกระทึก  เจดีย์และดอกบัว  ซึ่งสื่อความหมายถึง  สัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมและความเป็นเมืองอันเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานที่ สำคัญทางศาสนา พืช ผัก ผลไม้  ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วย  พืชพันธุ์ธัญญาหารของเทศบาลตำบลบางกระทึก 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration