What's NEW
A+ A A-
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน (18)

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 

1

นางโสภา  มงคลดี

ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 

 

2

นางสาวพิชากานต์ ขุนทรง

ครู ค.ศ.1

 

 

 

10582351 600765610074191 1986464107 n

 นางเบญจวรรณ เอี่ยมพาหล

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

611120963 828654030549496 417762946 n

นางกนกนุช หรุ่นเลิศผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

11422737 828654020549497 1645156150 n

นางสาวฤทัยมาศ การะเวก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

11304060 828654043882828 873601821 n

นางสาวเนตรนภา  จันทร์แม้น

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

12431387 600765613407524 1025005266 n

นางศศิธร  ปิ่นนิล

ผู้ดูแลเด็ก

10331660 600765616740857 186517781 n

นางสาวอัจฉรา ไทรทอง

ผู้ดูแลเด็ก

2559-10-14 10-33-18 0012

นางสาวมนัสชนก  ไตรสูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก

Read more...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงรับโอนภารกิจด้านการศึกษาระดับปฐมวัย อนุบาล 3 ขวบ จากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ตามพระราชบัญญัติและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

Read more...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

พนักงานเทศบาล

(นางสาวฐานิต   พุกบ้านยาง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Read more...

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงิน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. ควบคุมการตรวจสอบและตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการเงิน การบัญชี ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
  3. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การเงินยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
  4. ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
  5. งานตรวจสอบควบคุมภายใน
Read more...

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

พนักงานเทศบาล

(นางสาวรังสิยา จารุธรรมวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

สนทร
(นางสาวสุนทรี  ฮวดสำราญ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
เจษฎา 
(นายเจษฎา เณรจิตต์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นายวีรศักดิ์ บุญนิล)
นิติกร ชำนาญการ
 
 ปฐว 
 (นายปฐวี บุญยเลขา)
 นักประชาสัมพันธ์
  ปฏิบัติการ
วไลวรรณ
(นางวิไลวรรณ  ศรีคำน้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

หทยา1
(นางสาวหัทยา  บุญลอย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

Read more...

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานนโยบายของเทศบาล งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน งานตราเทศบัญญัติด้านงบประมาณ งานสารสนเทศ และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการและเผยแพร่วิชาการ และงานนิติการ ดังนี้

งานธุรการและเผยแพร่วิชาการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารบรรณ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3) งานประสานเกี่ยวกับ การประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5) งานสารบรรณของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน
8) งานรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนงานของกองการวิชาการและแผนงาน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน
9) งานจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
2) งานเผยแพร่สนับสนุน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะผู้บริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
4) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
5) งานสารนิเทศ
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนและงบประมาณ ดังนี้

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการด้านข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และประเมินผลตามแผนทุกระดับ
2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค
4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
5) การจัดทำเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลาง และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี
6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่สนองหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการ
2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
3) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
4) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
5) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Read more...

บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

พนักงานเทศบาล

(นายอภิชัย มาสุข)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


(นายอภิชัย มาสุข)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

(นางสาวกฤษณา บุญยอด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นางสาวรุ่งอรุณ  ส่องแสงประทีป)
นักพัฒนาชุมชน

(นางสาวดวงพร  ผลพฤกษา)
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

(นายอนุรักษ์ สร้อยสน)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Read more...

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการเด็ก และเยาวชน ดังนี้

งานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการเด็ก และเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
3) งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
4) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติไม่สมวัย
5) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตครอบครัว
6) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสงเคราะห์ภาคเอกชน
7) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิง บางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
8) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ และ ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการและงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) จัดเก็บ ระเบียบ กฎหมาย งานสารบรรณ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ
2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5) งานสารบรรณของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน
8) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
9) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองสวัสดิการสังคม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน
10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3) งานจัดระเบียบชุมชน
4) งานประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ประชาชน
5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
6) งานจัดทำข้อมูล จปฐ.
7) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
8) งานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน
9) งานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนในแต่ละชุมชน

10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Read more...

บุคลากรกองการศึกษา

พนักงานเทศบาล

 


b5

นางสาวสิริกร ไกรลาศ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2560-08-17 13-17-02 0018

นางศิรินันท์   จิรังคานนท์    

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

2561-02-10 13-33-46 0021 resize

ว่าที่ร้อยโท อภิชาติ  วงษ์บุญส่ง

หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

1

นางโสภา มงคลดี

ครูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

2561-02-12 10-30-47 0022 resize                                                  

นางสาวพรทิพย์  หอมแก้ว

นักวิชาการศึกษา

 

 

11350169 828654023882830 242043296 n 1

นางสาววีรยา นวมพันธุ์  

เจ้าพนักงานธุรการ 2

 

1

นางโสภา  มงคลดี

ครู คศ.1   

2

น.ส.พิชากานต์ ขุนทรง    

ครู ค.ศ. 1     

 

 

27994067 1047868115363936 839188589 n resize

นางสาวธรรมชาติ  ทาภักดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

11289953 828654360549463 1449714088 n

นายสมบัติ  รอดจินดา

พนักงานขัยรถยนต์

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 10582351 600765610074191 1986464107 n

นางเบญจวรรณ เอี่ยมพาหล

ครูผู้ดูแลเด็ก

  

               

 

 

 

                                     

                                                              

611120963 828654030549496 417762946 n

นางกนกนุช หรุ่นเลิศผล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

11422737 828654020549497 1645156150 n

น.ส.ฤทัยมาศ การะเวก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

    

11304060 828654043882828 873601821 n

น.ส.เนตรนภา จันทร์แม้น

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

12431387 600765613407524 1025005266 n

นางศศิธร  ปิ่นนิล

ผู้ดูแลเด็ก

         

 

10331660 600765616740857 186517781 n

น.ส.อัจฉรา  ไทรทอง  

 ผู้ดูแลเด็ก

 

2559-10-14 10-33-18 0012

น.ส.,มนัสชนก ไตรสูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก

        
 

 

 

 

 

 

Read more...

กองการศึกษา

   กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้างการบริหารดังนี้

ผงโครงสรางกองการศกษา

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

    1.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

1) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กำกับดูแล และรับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

2) งานพิจารณาจัดตั้ง และยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

3) งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน คู่มือครู แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสาร กฎ ระเบียบ นโยบายของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6) งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดทำรายงานการศึกษา

7) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        8) งานปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

    1.2 งานกิจการนักเรียน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          - งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            1) งานการเงิน การบัญชีของกองการศึกษา เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งตัวเงิน

            2) การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี

            3) การทำรายงานการบัญชี งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ

            4) การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบงานงบประมาณ

            5) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

            6) การบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองการศึกษา

            7) งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐ) ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

            8) งานเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น การขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ และการจัดทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

            9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        - งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           1) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา

           2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา

           3) งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ

           4) งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน

           5) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา

           6) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ

           7) งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา

           8) งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษา

           9) งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   1.3 งานแผนงานและโครงการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

         1) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

         2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3) วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ

         4) ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

         5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

   

   2.1 งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          1) กำหนดแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

          2) ดำเนินกิจกรรมทางศีลธรรมจริยธรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สนับสนุนกิจกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิน

          3) ประชาสัมพันธ์งานด้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งศีลธรรมจริยธรรมด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

          4) กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

          5) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย การฝึกฝนกีฬาและนันทนาการ

          6) จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

          7) งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน

          8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.2 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

           1) วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลที่เกี่ยวกับงานธุรการ

           2) จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ สำเนาหนังสือ/เอกสาร บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ของกองการศึกษา

           3) ตรวจสอบ/ตรวจทานหนังสือที่พิมพ์ เรียงหน้าและเย็บเล่มเอกสาร

           4) งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอแฟ้ม

           5) งานดูรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

           6) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

           7) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

           8) งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง ระเบีัยบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ของกองการศึกษา

           9) งานการประชุมต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

          10) งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างทำแผนพัฒนาเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

          11) งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

          12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่างๆ

          13) งานรวบรวมข้อมุูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน

          14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   2.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าทีี่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          1) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

          2) งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

          3) งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน

          4) งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

          5) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

          6) งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ

          7) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   2.4 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

          1) กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

          2) จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

          3) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์กีฬา

          4) การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

          5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          6) รายงานต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

          7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration