What's NEW
A+ A A-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.เดิม)เมื่อปีพ.ศ.2544มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญามีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง2ปี6เดือน–4ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

           1.2 มีอายุระหว่าง2ปี6เดือน-4ปีนับถึงวันที่16เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2561         (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558)

           1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

           1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

 2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

           ในปีการศึกษา  2561  เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น 5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

           3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคมพ.ศ.2560ถึงวันที่31เดือนมีนาคมพ.ศ.2560(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkratuek.com

 3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่10เดือนมกราคมพ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

        4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  จำนวน 1 ชุด

  4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง พร้อมสำเนา                           จำนวน 1 ชุด

       4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                       จำนวน 6 ใบ

       4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

       4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา,มารดา)                       จำนวน 1 ชุด

       4.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก (ถ้ามี)                                 จำนวน 1 ฉบับ

       4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู)

       4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

Read more...

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึกเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวายเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1) กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้

      2) กิจกรรมจัดหาเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

      3)กิจกรรมการละเล่นหรือเกมส์แข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ตามซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

      4)กิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลประเภทเดี่ยวหรือทีม แล้วแต่ความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นรำ หรือความสามารถอื่นๆ

      5)จัดบริการอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

      นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า/โรงงาน ที่สนใจให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล /ซุ้มอาหาร เพื่อร่วมกันจัดงานให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลานของเรา สนใจติดต่อให้การสนับสนุนได้ที่ โทร. 02-4877213 ต่อ 215 หรือ 089-9249421 #ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้#

Read more...

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561

         เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึกและตำบลข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ วัดใกล้บ้านในพื้นที่ตำบลบางกระทึก โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วัดดอนหวาย หมู่ที่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

            - วันที่ 31 ธันวาคม 2560

                  เวลา 22.00 น.     - พิธีสวดมนต์ข้ามปี 

            - วันที่ 1 มกราคม 2561     

                  เวลา 08.00 น.     - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

2. วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

            - วันที่ 31 ธันวาคม 2560   

                  เวลา 19.00 น.     - แนะนำกิจกรรมวัญาณฯ (ฟังเรื่องเบื้องต้นกิจกรรมธรรมมะปี 2561) 

                  เวลา 20.00 น.     - ขับขานตำนานธรรม (สวดมนต์แปล)

                  เวลา 21.00 น.     - สุขล้ำด้วยวิปัสสนา (พระสงฆ์นำเจริญสติปัฏฐาน)

                  เวลา 21.30 น.     - ธรรมกถาสบายใจ (ฟังธรรม)

                  เวลา 22.00 น.     - พักผ่อนคลาย แข่งทายปัญหา (กิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมมะชิงรางวัล)

                  เวลา 23.00 น.     - แผ่เมตตาให้ทุกคน (ตั้งจิตแผ่เมตตา และอุทิศกุศล)

                  เวลา 23.30 น.     - พุทธมนต์เคาท์ดาวน์ (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดบทชัยมงคลคาถายามเที่ยงคืน)

                  เวลา 00.00 น.     - ร่วมก้าวสู่ปีที่ดีงาม (ฟังพรปีใหม่จากพระ และรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล)

           - วันที่ 1 มกราคม 2561    

                  เวลา 01.00 น.     - ภาวนาข้ามปี (พระสงฆ์นำภาวนา เนสัชชิกถึงรุ่งเช้า)

                  เวลา 05.00 น.     - ทำวัตรสวดมนต์ (สวดมนต์แปลที่โบสถ์)

                  เวลา 06.30 น.     - ทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์บิณฑบาตภายในวัด เริ่มที่อุโบสถ)

 

                                            

Read more...

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนหวาย ในงาน"ตามรอยพ่อ...สู่สายน้ำแห่งความพอเพียง" พิธีลอยกระทงเริ่มเวลา20.00น. โดยประมาณ งานนี้จัดโดยท่านนายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับ ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

Read more...

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึกเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวายเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1) กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้

      2) กิจกรรมจัดหาเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

      3)กิจกรรมการละเล่นหรือเกมส์แข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ตามซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

      4)กิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลประเภทเดี่ยวหรือทีม แล้วแต่ความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นรำ หรือความสามารถอื่นๆ

      5)จัดบริการอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

      นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า/โรงงาน ที่สนใจให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล /ซุ้มอาหาร เพื่อร่วมกันจัดงานให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลานของเรา สนใจติดต่อให้การสนับสนุนได้ที่ โทร. 02-4877213 ต่อ 215 หรือ 089-9249421 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 
 
 
Read more...

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ชั้น 2 กองการศึกษาได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินการ โครงการของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบโดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

 
Read more...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก กองการศึกษา โดยการนำของ นายราชันมีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกร่วมกับ วัดดอนหวายขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางกระทึกร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติสืบไป2.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว ก่อให้เกิดวามรักความสามัคคีอันจะนำไปสู่การเป้นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลบางกระทึกทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และลอยยี่เป็ง เพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และควรเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อประหยัดและอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองกันนะคะ

Read more...

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป

Read more...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวันที่19-20สิงหาคม2560กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเป็นการสืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นโดยอาศัยการจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration