What's NEW
A+ A A-

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

"เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย"
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนหวาย ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้
ช่วงเช้า : กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ พิธีมาติกาบังสุกุล ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงกลองยาวจากกลุ่มชุมชน 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกิจกรรมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก                                                                                                               

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดย วัดดอนหวาย เทศบาลตำบลบางกระทึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ประธานและกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ร่วมกันจัดงาน

 

Read more...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ ประกวดความสามารถของน้องๆ เยาวชนอายุ 3 - 15 ปี การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนคลองบางกระทึก และูููศนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก การจับฉลากของรางวัล การเล่นเกมส์ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการจากซุ้มกิจกรรม ของส่วนราชการต่างๆ การเล่นเครื่องเล่น และอื่นๆ เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในตำบลบางกะรทึกผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ และการให้น้องๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

Read more...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือทำด้วยตนและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน 2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระทงโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

Read more...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
พบกับ กิจกรรมเครื่องเล่นสวนสนุกและซุ้มเกมส์ต่างๆ นิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
กิจกรรมประกวดแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
๑.รุ่นอายุ ๓-๖ ปี
๒.รุ่นอายุ ๗-๑๕ ปี
ชิงของรางวัลต่างๆมากมาย และบริการอาหารเครื่องดื่มฟรี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร ๐๒-๔๘๒๗-๒๑๔-๖

Read more...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในมากมาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงามประเภท ทีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น อายุ 9 - 12 ปี และรุ่น อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี การประกวดนางนพมาศ ราชินีช้างบางกระทึก น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งในการประกวดแต่ละรายการ ก็มีหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลบางกระทึก รวมถึงประชาชนที่สนใจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

และในการนี้ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายที่มอบสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึกที่ได้ส่งน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Read more...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลต่างๆมากมาย ดังนี้

1.การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประเภททีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

- รุ่นอายุ 9 - 12 ปี

- รุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป

2.การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี

3.การประกวดนางนพมาศ "ราชินีช้างบางกระทึก" น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

โดยสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการ และสมัครได้ที่กองการศึกษา สำนักงานงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2482-7213-4 ต่อ 216

Read more...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำนำพรรษา 
ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
ณ วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 และวัดดอนหวาย หมู่ที่ 5
ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”โดยมี นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธิี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 โดยอบรมในหลักสูตรการบูรณาการภาษาอังกฤษสำหรับการจัดประสบการณ์และสร้างสื่อส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

Read more...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี 
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หลักสูตร การดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพจริง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม สังกัดเทศบาลตำบลราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการวางระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration