What's NEW
A+ A A-

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
พบกับ กิจกรรมเครื่องเล่นสวนสนุกและซุ้มเกมส์ต่างๆ นิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
กิจกรรมประกวดแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
๑.รุ่นอายุ ๓-๖ ปี
๒.รุ่นอายุ ๗-๑๕ ปี
ชิงของรางวัลต่างๆมากมาย และบริการอาหารเครื่องดื่มฟรี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร ๐๒-๔๘๒๗-๒๑๔-๖

Read more...

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในมากมาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงามประเภท ทีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น อายุ 9 - 12 ปี และรุ่น อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี การประกวดนางนพมาศ ราชินีช้างบางกระทึก น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งในการประกวดแต่ละรายการ ก็มีหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลบางกระทึก รวมถึงประชาชนที่สนใจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

และในการนี้ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายที่มอบสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึกที่ได้ส่งน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Read more...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลต่างๆมากมาย ดังนี้

1.การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประเภททีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

- รุ่นอายุ 9 - 12 ปี

- รุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป

2.การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี

3.การประกวดนางนพมาศ "ราชินีช้างบางกระทึก" น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

โดยสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการ และสมัครได้ที่กองการศึกษา สำนักงานงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2482-7213-4 ต่อ 216

Read more...

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำนำพรรษา 
ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
ณ วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 และวัดดอนหวาย หมู่ที่ 5
ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการ “เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”โดยมี นายระเด่น แทนประชา รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธิี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 โดยอบรมในหลักสูตรการบูรณาการภาษาอังกฤษสำหรับการจัดประสบการณ์และสร้างสื่อส่งเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

Read more...

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี 
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ได้จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หลักสูตร การดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และทัศนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพจริง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม สังกัดเทศบาลตำบลราชคราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 จิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการวางระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Read more...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2561ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

Read more...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=XcdAdT18Rzo&feature=youtu.be

 

https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/article_attach/article_fileattach_20180720112048.pdf

Read more...

มาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวัน

 เทศบาลตำบลบางกระทึกร่วมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา  ได้ดำเนินยมาตรการป้องกันงานทุจริตโครงการอาหารกลางวันโดยมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพอาหารกลางวันและมีคณะกรรมการตรวจติดตามจากภายนอกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

 
Read more...

คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด

วันนี้ (23 มี.ค. 2561) คณะตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางกระทึก สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบล บางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ตามนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration