What's NEW
A+ A A-

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในช่องปาก ๒ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันโดยถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเด็กที่เป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ 3 เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดีในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพฟันรู้จัก การแปรงฟันให้ถูกวิธี หลังรับประทานอาหาร และรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก 4 เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ศุกร์  ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์  

๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา

            ๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่า และความสำคัญของการออกกำลังกาย

            ๓ เพื่อปลูกฝังความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬา

                ๔ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาให้แก่เด็กปฐมวัย

           ๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

           ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักเรียนแล้ววงดุรียางและกรรมการตัดสินของโครงเรียนครองบางกระทึก เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนอ่านหนังสือทุกวัน

     ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย โดยจัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ ดังนี้

     จุดที่ ๑ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

     จุดที่ ๒ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘

     จุดที่ ๓ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

     ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการแวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้องสังสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๗๒๑๓-๕ ต่อ ๒๑๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ด้วยความปรารถนาดีจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

 

 

Read more...

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน"

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก

สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ประกอบกับมติที่ประชุม เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ดังนั้น เทศบาลตำบลบางกระทึกซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน”ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึกขึ้น ณ จุดบริการ ดังนี้

จุดที่ 1“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก  

ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

                   จุดที่ 2 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8

                   จุดที่ 3 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการ

แวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 02 482 7213-5 ต่อ 215 เวลา 9.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

Read more...

โครงการสอนแบบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2560โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดีเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกมีระเบียบวินัยในตัวเองมีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเกิดการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่)พ.ศ.2561ประจำปีการศึกษา2560

เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕60 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการหนูทำได้ ประจำปีการศึกษา 2560

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการหนูทำได้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้โดยการจัดเป็น2 ระยะดังนี้

 ระยะที่1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560

                - ฐานที่1 อัญชันเปลี่ยนสี

                - ฐานที่2 เหรียนลวงตา                                                                     

                - ฐานที่3 กระดุมไม่ยอมจม

                - ฐานที่4 มหัศจรรย์นมเปลี่ยนสี

                - ฐานที่5 ผักกาดเปลี่ยนสีมหัศจรรย์

 ระยะที่2 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

                 - ฐานที่1 ขวดเป่าลูกโป่ง

                 - ฐานที่2 ไฟลอยน้ำ

                 - ฐานที่3 กลิ่นของอะไรเอ่ย

                 - ฐานที่4 ดอกไม้เปลี่ยนสี

                 - ฐานที่5 ไข่จมไข่ลอย

 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้รักสามัคคีและประชาธิปไตย

 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ๔ด้านให้เหมาะสมตามวัย

 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านให้เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการในแก่บุตร-หลานเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาให้เกิดในเด็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยให้กับนักเรียน

Read more...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั้งด้านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพนักเรียนโดยอ่านจากเอกสารการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ

Read more...

โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้(ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration