What's NEW
A+ A A-

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก       มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 5 ปีเข้ารับ การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562          เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 - 5ปี นับถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 20 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 

 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

 

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

 

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                              จำนวน 1 ชุด

 

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                           จำนวน 6 ใบ

 

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

 

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)                   จำนวน 1 ชุด

 

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                   จำนวน 1 ฉบับ

 

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

 

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

 

 

 

Read more...

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2562

      เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2562ในวัน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้                                    

Read more...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 12-13กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย2เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ธำรงคงอยู่สืบไป๓เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกกับชุมชนในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกต่อไปซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

             วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้น้องๆ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และรู้จากความสำคัญของคุณผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณจากวัดญาณเวศกวัน การเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

Read more...

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการให้ผู้แกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารและนโยบายทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

Read more...

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองและความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ รวมถึงสร้างความเชื่อมันในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

"เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย"
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนหวาย ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้
ช่วงเช้า : กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ พิธีมาติกาบังสุกุล ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงกลองยาวจากกลุ่มชุมชน 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกิจกรรมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก                                                                                                               

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดย วัดดอนหวาย เทศบาลตำบลบางกระทึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ประธานและกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ร่วมกันจัดงาน

 

Read more...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ ประกวดความสามารถของน้องๆ เยาวชนอายุ 3 - 15 ปี การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนคลองบางกระทึก และูููศนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก การจับฉลากของรางวัล การเล่นเกมส์ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการจากซุ้มกิจกรรม ของส่วนราชการต่างๆ การเล่นเครื่องเล่น และอื่นๆ เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในตำบลบางกะรทึกผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ และการให้น้องๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

Read more...

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือทำด้วยตนและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน 2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระทงโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration