What's NEW
A+ A A-

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง 2564 ต่อหน้าเจ้าพนักงานประเมิน

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2559

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีภาษี  พ.ศ.2559(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration