A+ A A-

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ทั้ง 8 หมู่บ้าน และ 17 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก ต่อไป

Read more...

เชิญประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

   ด้วย เทศบาลตำบลบางกระทึก จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนชาวตำบลบางกระทึก มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

   กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก  ทั้ง  8  หมู่บ้าน  และ  17  ชุมชน  เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก  ต่อไป

   จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

     ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  ในการประชุม ครั้งที่  3/2557  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2557  นั้น

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 22 (3)  กำหนดว่า  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศกรมทางหลวง สรุปผลการสัมมาโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า

  ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักงานแผน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี และปรับปรุงประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 338 ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี โดยมีการสัมมนาสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นั้น

   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการสัมมนาสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  สำนักแผนงาน  กรมทางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-6557 ต่อ 21

Read more...

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

     ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  แจ้งขอปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จะพิจารณารับคำขอของนางชุลีรัตน์  ใจยอดศิลป์  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  12/24  หมู่ที่  6  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุญาตขยายโรงงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557 

    เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบอุตสาหกรรมดังกล่าว  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  หากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้แจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ภายในวันที่  13  กันยายน  2557  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  โทร. 0-3425-8899 ต่อ 108 หรือทางโทรสาร. 0-3424-3237

Read more...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เรียประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปีงบประมาณ  2557  เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2557  และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และพิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติ

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

    นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2558 - 2562)  และร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  ของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึกดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย

   ด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัว  จังหวัดสมุทรปราการ  ขอความช่วยเหลือติดตามสืบหาบุคคลสูญหาย  ชื่อ  เด็กชายจักรรินทร์ อินทร์ทา  อายุ  10  ปี  หายตัวไปเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2556  บริเวณห้างบิ๊กซี  สาขาพระประแดง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ลักษณะผอมสูง  ประมาณ  120 - 130  ซ.ม. วันที่หายแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน  

   นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาแล้วเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  หากท่านใดพบเห็นบุคคลดังกล่าว  สามารถแจ้งเบาะแสมายัง  ฝ่ายสวัสดิการสังคม  งานศูนย์ประชาบดี  หมายเลขโทรศํพท์  0-3427-2126  หรือที่ศูนย์ประชาบดี  โทร.  1300  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

บุคลากรกองช่าง

พนักงานเทศบาล

(นายอนันต์ แก้วเลิศดิลก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกองกาญจน์  สันธานเดชา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  
 (นายรณกร ตรีสารศรี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
(นายวชิร  ตันหยง)
วิศวกรโยธา

(-ว่าง-)
นายช่างโยธา ทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
(นายสมพงษ์ บำรุงพืช)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
(นายรุ่งเรือง ศรีทอง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)

(นายนิพนธ์ สุขเอี่ยม)
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
(นางสาวเสาวภา เอนกนวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวปภาพิศา สีผึ้ง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสัน บุญมา)
คนงาน
(นายณรงค์ ศรีทอง)
คนงาน
 
(นายสมเกียรติ งามสง่า)
คนงาน

(นายรณชัย อยู่เบิก)
คนงาน

 
(นายนิธิ สืบสิงห์)
คนงาน
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration