What's NEW
A+ A A-

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561, ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 16 "ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง. และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

Read more...

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ประกาศ  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม  2561  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เรียบร้อย(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่  21  พฤศจิกายน 2561,  ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ของเทศบาล  ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ระบุไว้ในมาตรา  16  
"ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง.  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  เ่รียบร้อยแล้ว

Read more...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่  21  พฤศจิกายน 2561,  ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ของเทศบาล  ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ระบุไว้ในมาตรา  16  
"ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง.  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  เ่รียบร้อยแล้ว

Read more...

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
********************************

 

          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี              (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

Read more...

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2561

Read more...

ประกาศงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  40  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม  ขอประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ตามที่  นายกเทสมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาเมื่อคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.2561  และ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2561  แล้วนั้น

    บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลงนามอนุมัติแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  62  วรรค  3  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  13) พ.ศ.2552  นายกเทศมนตรตำบลบางกระทึกจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉับบที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยให้ใช้บังคับทันที

 

Read more...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2561  และครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

Read more...

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2561  และครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration