What's NEW
A+ A A-

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น รวมถึงการมีโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี เครือข่าย เพื่อเรียนรู้และศึกษาร่วมกัน ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผุ้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทยน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  การตัดสินใจ  และดำเนินงานพัฒนา  แก้ไขปัญหาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอเชิญชวนประธานและกรรมการชุมชน  ทั้ง  17  ชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว  (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้)

Read more...

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปผู้สูงอายุยิ้ม

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอแจ้งการยื่นลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. ผู้มีอายุ 59 ปี ที่จะมีอายุครบ 60  ปี (เกิดก่อน  1  ตุลาคม  2501)

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

3. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในตำบลบางกระทึกก่อนเดือน พฤศจิกายน 2560

การดำเนินการ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา  1  ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  กรณีรับเงินผ่านธนาคาร  1  ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  1  ชุด

****ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 เท่านั้น***

ผู้พิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

2. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในตำบลบางกระทึกก่อนเดือน พฤศจิกายน 2560

การดำเนินการ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวคนพิการ  พร้อมสำเนา  1  ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา  1  ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  กรณีรับเงินผ่านธนาคาร  1  ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  1  ชุด

****ผู้พิการสามารถยื่นลงทะเบียนได้ทุกเดือน และจะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป หลังจากขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว****

 

กำหนดรับลงทะเบียน  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  ติดต่อสอบถามที่  02-4827213-5  ต่อ 209

 

Read more...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน  2560  นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1  โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง  เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ(ขอรับที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

      3.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่  2  โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล)  เอกสารที่ต้องใช้

1.  หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

      3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

      4.  หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

 

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้  โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร  02-4827213-5  ต่อ  209  โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่         31  ตุลาคม  2560***

 

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิกาาตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการอบรมเป็น  2  ช่วง  ช่วงแรก  จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่  2  ศึกษาดูงานในวันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี  อำเภอสารภี  จังหวัดสมุทรสงคราม  บัดนี้  ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข่้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่แนบมาในวารสารประชาสัมพันธืนี้

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการฝึกอบรมเป็นสองช่วง  ช่วงแรก  จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่  16  สิงหาคม  2560  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่  2  ศึกษาดูงานในวันที่  17 - 18  สิงหาคม  2560  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่แนบมาในวรสารประชาสัมพันธ์นี้

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ

 

 

 

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎำาคม  2560 บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ  รายละเอียดการายงานผลตามเอกสารที่แนบมาในสารประชาสัมพันธ์นี้

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการของกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปกลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการของกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ในระหว่างวันที่  16-18 สิงหาคม 2560 โดยสมาชิกท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2560  รายละเอียดตามกำนดการที่แนบมาพร้อมนี้หรือติดต่อสอบถามได้ที่  02-4827213-5 ในวันเวลาราชการ

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดการอบรม เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียด ตามงานผลการดำเนินการโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึก  มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน  มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก  เกิดการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป  สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกร  ประชาชนทั่วไปคณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  80  คน

เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่   23 - 24  มีนาคม  2560  ณ  เทศบาลตำบลบางกระทึก  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง  และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง  หมู่ที่  3  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามกำหนดการฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration