What's NEW
A+ A A-

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปผู้สูงอายุยิ้ม

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอแจ้งการยื่นลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. ผู้มีอายุ 59 ปี ที่จะมีอายุครบ 60  ปี (เกิดก่อน  1  ตุลาคม  2501)

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

3. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในตำบลบางกระทึกก่อนเดือน พฤศจิกายน 2560

การดำเนินการ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา  1  ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  กรณีรับเงินผ่านธนาคาร  1  ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  1  ชุด

****ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 เท่านั้น***

ผู้พิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

2. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในตำบลบางกระทึกก่อนเดือน พฤศจิกายน 2560

การดำเนินการ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวคนพิการ  พร้อมสำเนา  1  ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา  1  ชุด

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  กรณีรับเงินผ่านธนาคาร  1  ชุด

4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ  1  ชุด

****ผู้พิการสามารถยื่นลงทะเบียนได้ทุกเดือน และจะได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป หลังจากขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว****

 

กำหนดรับลงทะเบียน  ณ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  ติดต่อสอบถามที่  02-4827213-5  ต่อ 209

 

Read more...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน  2560  นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1  โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง  เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ(ขอรับที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

      3.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่  2  โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล)  เอกสารที่ต้องใช้

1.  หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

      3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

      4.  หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

      5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

 

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้  โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร  02-4827213-5  ต่อ  209  โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่         31  ตุลาคม  2560***

 

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิกาาตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการอบรมเป็น  2  ช่วง  ช่วงแรก  จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่  2  ศึกษาดูงานในวันที่  27  กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี  อำเภอสารภี  จังหวัดสมุทรสงคราม  บัดนี้  ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข่้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่แนบมาในวารสารประชาสัมพันธืนี้

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการฝึกอบรมเป็นสองช่วง  ช่วงแรก  จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่  16  สิงหาคม  2560  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่  2  ศึกษาดูงานในวันที่  17 - 18  สิงหาคม  2560  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่แนบมาในวรสารประชาสัมพันธ์นี้

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ

 

 

 

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎำาคม  2560 บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ  รายละเอียดการายงานผลตามเอกสารที่แนบมาในสารประชาสัมพันธ์นี้

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการของกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปกลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการของกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ในระหว่างวันที่  16-18 สิงหาคม 2560 โดยสมาชิกท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2560  รายละเอียดตามกำนดการที่แนบมาพร้อมนี้หรือติดต่อสอบถามได้ที่  02-4827213-5 ในวันเวลาราชการ

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดการอบรม เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียด ตามงานผลการดำเนินการโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึก  มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน  มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก  เกิดการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง และที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป  สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  มีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกร  ประชาชนทั่วไปคณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  80  คน

เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่   23 - 24  มีนาคม  2560  ณ  เทศบาลตำบลบางกระทึก  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง  และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง  หมู่ที่  3  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดตามกำหนดการฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

Read more...

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2560

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้  ในวันที่  1 กุมภาพันธ์  2560 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพทัน  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสาร  รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

 

  ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  จะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2560 โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น 2 วัน  คือวันแรก  อบรมสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560 ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  วันที่สองและวันที่สาม ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ในวันที่ 2 - 3  กุมภาพันธ์  2560  ณ  จังหวัดอุทัยธานี  และจังหวัดกำแพงเพชร    เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ โดยตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งส่งแบบตอบรับมายังกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายในวันที่  27  มกราคม  2560 ในวัน  และเวลาราชการ  สนใจสอบถามข้อมูลโทร  02-4827213-5 ต่อ 209

 

โครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก 

ประจำปีงบประมาณ  2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

************************************

1.  ชื่อโครงการ  :        โครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก 

2.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมหมายถึงบุคคลนั้นมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขตามศักยภาพแห่งตนปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  เจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งปัญหาขาดผู้ดูแลยามเจ็บป่วย  การจะให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุ  การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน  ดังนั้นการกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  มีการอบรมและให้ความรู้ในด้านต่างๆ  เช่นให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกาย  โดยแนะนำให้ผู้สูงอายุได้การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  มีการอบรมบรรยายในด้านการดำรงชีวิต โดยวิถีพุทธและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  การจัดให้มีการทัศนศึกษาในสถานที่ที่เหมาะกับวัยเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านจิตใจในอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

3. วัตถุประสงค์

         1.  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน        

       3.  เพื่อให้ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก

        4.  เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ  เช่น  โรงเรียนผู้สูงอายุ  ธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยการศึกษาจากพื้นที่จริง  และประมวลความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึกให้ดียิ่งขึ้น

4. เป้าหมาย 

ประกอบด้วยด้วยผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  160  คน 

5.  สถานที่ดำเนินงาน 

          เทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม,  จังหวัดพิจิตร  และจังหวัดพิษณุโลก 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึก

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.  ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  ทำให้คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจดีขึ้น

          3.  ผู้บริหารเทศบาล  ผู้นำชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก

          4.  เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ  และธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยการศึกษาจากพื้นที่จริง  และประมวลความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึกให้ดียิ่งขึ้น

8. หน่วยงานที่เข้าร่วม

          1.  เทศบาลตำบลบางกระทึก

          2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

          3.  ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก

          4.  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพทัน  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี

          5.  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร

 

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration