A+ A A-

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Read more...

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. หน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล) เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. ประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

4. หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม     โทร 02-4827214-5 ต่อ 209 โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561***

Read more...

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกออบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปี 2561 โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น      2 วัน คือวันที่ 30 มกราคม 2561 อบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่ 31 มกราคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึกเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิต ให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกะตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯตามวันและเวลาดังกล่าว

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปการทำเกษตร

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม  2560  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่  13  กรกฎาคม  2560

          เวลา  08.00 – 08.30  น.       ลงทะเบียน  ณ  เทศบาลตำบลบางกระทึก

          เวลา  08.30 – 09.00  น.       พิธีเปิดโครงการโดยนายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

เวลา  09.00 – 10.30  น.       - รับฟังคำบรรยาย  เรื่อง  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เวลา  10.30 – 10.45  น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.45 – 12.00  น.       - รับฟังคำบรรยาย  เรื่อง  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เวลา  12.00 – 13.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.30 น.        - รับฟังคำบรรยาย  เรื่อง  การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

เวลา  14.30 – 14.45  น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 17.00 น.        - รับฟังคำบรรยาย เรื่อง การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

เวลา  17.00  น.                   ปิดการอบรม

************************************

วันที่  14  กรกฎาคม  2560

          เวลา  05.00 – 05.30  น.      ลงทะเบียน  ณ  เทศบาลตำบลบางกระทึก 

เวลา  05.30 – 09.00  น.      ออกเดินทางไป  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธ           ศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

เวลา  09.00 – 10.30 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เวลา  10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.45 – 12.00 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เวลา  12.00 – 13.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.30 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  

เวลา  14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 17.00 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  

เวลา  17.00 – 20.30 น.        ออกเดินทางกลับเทศบาลตำบลบางกระทึก

เวลา  20.30  น.                   กลับถึงเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ด้วยความ         สวัสดิภาพ

เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่  02-4827213-5 ต่อ 210

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก  โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น  2  วัน  วันแรกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  วันที่  2  ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในจังหวัดเพชรบุรี  ในวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Read more...

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ทั้ง 8 หมู่บ้าน และ 17 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก ต่อไป

Read more...

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 

ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ โดยมีแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

 1.เป็นเกษตรกรจากทะเบียนการจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี 2557 หรือทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2557/58 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสงค์จะปลูกข้าวในการปีเพาะปลูก 2559/60 โดยแสดงความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับหมู่บ้าน

 2.สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2557/58 แต่ได้ปลูกข้าวในปี 2559/60 ให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

 3.การขอใช้สิทธิ์และการรับรองสิทธิ์ ให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำหนังสือรับรองตนเองตามแบบที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนด

 4.ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ตรวจสอบ ประมวลผลและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรภายใน 3 วัน

 5.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ก.ค.-31 ต.ค.59 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.59 ทั้งนี้ ระยะเวลาแผนปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่ง ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทั้งสิ้น 46 วัน(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration