A+ A A-

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับประชาชน   โดยในเดือนกันยายน 2561 นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งตามระเบียบผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมายืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพเพื่อแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยต่อไป ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อโดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

กรณีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. หน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล) เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         2. ประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ

         3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

4. หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

         5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน หรือผู้ดูแล)

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม     โทร 02-4827214-5 ต่อ 209 โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561***

Read more...

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วย กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกออบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปี 2561 โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น      2 วัน คือวันที่ 30 มกราคม 2561 อบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่ 31 มกราคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึกเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิต ให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกะตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯตามวันและเวลาดังกล่าว

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปการทำเกษตร

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม  2560  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่  13  กรกฎาคม  2560

          เวลา  08.00 – 08.30  น.       ลงทะเบียน  ณ  เทศบาลตำบลบางกระทึก

          เวลา  08.30 – 09.00  น.       พิธีเปิดโครงการโดยนายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

เวลา  09.00 – 10.30  น.       - รับฟังคำบรรยาย  เรื่อง  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เวลา  10.30 – 10.45  น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.45 – 12.00  น.       - รับฟังคำบรรยาย  เรื่อง  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เวลา  12.00 – 13.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.30 น.        - รับฟังคำบรรยาย  เรื่อง  การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

เวลา  14.30 – 14.45  น.       รับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 17.00 น.        - รับฟังคำบรรยาย เรื่อง การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

เวลา  17.00  น.                   ปิดการอบรม

************************************

วันที่  14  กรกฎาคม  2560

          เวลา  05.00 – 05.30  น.      ลงทะเบียน  ณ  เทศบาลตำบลบางกระทึก 

เวลา  05.30 – 09.00  น.      ออกเดินทางไป  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธ           ศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

เวลา  09.00 – 10.30 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เวลา  10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.45 – 12.00 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เวลา  12.00 – 13.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.30 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  

เวลา  14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45 – 17.00 น.        ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  

เวลา  17.00 – 20.30 น.        ออกเดินทางกลับเทศบาลตำบลบางกระทึก

เวลา  20.30  น.                   กลับถึงเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ด้วยความ         สวัสดิภาพ

เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่  02-4827213-5 ต่อ 210

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบางกระทึก  ขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก  โดยแบ่งการจัดทำโครงการออกเป็น  2  วัน  วันแรกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  วันที่  2  ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในจังหวัดเพชรบุรี  ในวันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Read more...

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ทั้ง 8 หมู่บ้าน และ 17 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก ต่อไป

Read more...

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

 

ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 10 ไร่ โดยมีแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

 1.เป็นเกษตรกรจากทะเบียนการจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยปี 2557 หรือทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2557/58 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสงค์จะปลูกข้าวในการปีเพาะปลูก 2559/60 โดยแสดงความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับหมู่บ้าน

 2.สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2557/58 แต่ได้ปลูกข้าวในปี 2559/60 ให้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

 3.การขอใช้สิทธิ์และการรับรองสิทธิ์ ให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำหนังสือรับรองตนเองตามแบบที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนด

 4.ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ตรวจสอบ ประมวลผลและโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรภายใน 3 วัน

 5.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ก.ค.-31 ต.ค.59 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.59 ทั้งนี้ ระยะเวลาแผนปฏิบัติงานโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่ง ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทั้งสิ้น 46 วัน(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 

Read more...

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เป็นโครงการที่รัฐบาลตั้งใจจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน  โดยอุดหนุนเงินแก่แม่ของเด็ก  400  บาทต่อคน         ต่อเดือน   เป็นเวลา  12  เดือน 

มีคุณสมบัติดังนี้

          1.  เด็กเกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559

          2.  พ่อแม่  หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสัญชาติไ

          3.  มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำกว่า  3,000  บาทต่อเดือน

4.  ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง  หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล  หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินไม่เกิน  1  ไร่

5.  ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆจากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กองทุนประกันสังคม

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1.  แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ (รับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก)

2.  แบบรับรองสถานะทางครัวเรือนที่ได้รับการรับรองแล้ว

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์

4.  สำเนาเอกสารฝากครรภ์  หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5.  สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

6.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  (กรณีรับผ่านธนาคาร)

สามารถยื่นหลักฐานเอกสารได้ที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  ในระหว่างวันที่ 15  กันยายน  2558 ถึง  31  มีนาคม  2559  ติดต่อสอบถามที่  02-4827213-5  ต่อ 209

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

โครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก 

ประจำปีงบประมาณ  2559

เทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

************************************

1.  ชื่อโครงการ  :        โครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก 

2.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมหมายถึงบุคคลนั้นมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขตามศักยภาพแห่งตนปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  เจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งปัญหาขาดผู้ดูแลยามเจ็บป่วย  การจะให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุ  การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน  ดังนั้นการกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  มีการอบรมและให้ความรู้ในด้านต่างๆ  เช่นให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกาย  โดยแนะนำให้ผู้สูงอายุได้การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย  มีการอบรมบรรยายในด้านการดำรงชีวิต โดยวิถีพุทธและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  การจัดให้มีการทัศนศึกษาในสถานที่ที่เหมาะกับวัยเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านจิตใจในอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย 

3. วัตถุประสงค์

         1.  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน        

       3.  เพื่อให้ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก

        4.  เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ  เช่น  โรงเรียนผู้สูงอายุ  ธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยการศึกษาจากพื้นที่จริง  และประมวลความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึกให้ดียิ่งขึ้น

4. เป้าหมาย 

          ประกอบด้วยผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  160  คน 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

          ในเดือนกุมภาพันธ์  2559 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

ปี  พ.ศ.  2558

ปี  พ.ศ.  2559

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการจัดตั้งงบประมาณ

2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการ

3. รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลก่อนดำเนินการ

4. ดำเนินการ

5. ติดตามผลการดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  วิธีดำเนินการ 

          กิจกรรมที่  1  จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ  ด้านจิตใจ  และด้านสังคม 

          กิจกรรมที่  2  จัดทัศนศึกษาดูงานด้านขยะรีไซเคิล  และโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่จริง  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางกระทึก 

7.  สถานที่ดำเนินงาน 

          เทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม,  จังหวัดพิจิตร  และจังหวัดพิษณุโลก 

8.  งบประมาณ 

งบประมาณหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆสำหรับใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  จำนวน  240,000  บาท  โอนงบประมาณเพิ่มเติมจากหมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จำนวน  50,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  290,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึก

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.  ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  ทำให้คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจดีขึ้น

          3.  ผู้บริหารเทศบาล  ผู้นำชุมชน  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก

          4.  เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ  และธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยการศึกษาจากพื้นที่จริง  และประมวลความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึกให้ดียิ่งขึ้น

11. หน่วยงานที่เข้าร่วม

          1.  เทศบาลตำบลบางกระทึก

          2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

          3.  ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก

          4.  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังหลุม  อำเภอตะพานหิน  จังหวัด 

          5.  วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่  ตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  

เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้น ในวันพุธแรกของทุกเดือน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ติดต่อสอบถาม 02-4827213-5 ต่อ 209  หรือติอต่อกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางกระทึก

 

Read more...

การยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2559

การยืนยันสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (ระหว่างวันที่  1 – 30  กันยายน  2558)

************************************************

 

   ตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการให้กับประชาชนโดยในเดือนกันยายน  พ.ศ.  2558  นี้จะครบกำหนดการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  โดยจะมีการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ในเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป  เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอแจ้งให้ท่านมาติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุ  และคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในตำบลบางกระทึก  โดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

 

กรณีที่ 1  โอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ชื่อตนเอง  เอกสารที่ต้องใช้

1.  หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

          2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

          3.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเข้า

กรณีที่  2  โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล)  เอกสารที่ต้องใช้

1.  หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

          2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

          3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนเงิน (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล)  

4.  หนังสือมอบอำนาจ (ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  หรือ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่)

          5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เงินเบี้ยยังชีพโอนเงินเข้า (ลูก , หลาน  หรือผู้ดูแล) 

***โดยผู้สูงอายุสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้  โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบางกระทึก  มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม  โทร  02-4827213-5  ต่อ  209  ***

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration