A+ A A-

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ทั้ง 8 หมู่บ้าน และ 17 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก ต่อไป

Read more...

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส (คลองใหม่เจริญสุข) ปี 2559

                        นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองช่าง ทำกิจกรรม คลองสวย น้ำใส เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนคลองใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีกิจกรรมการกำจัดวัชพืช การเก็บขยะในลำคลอง การตัดหญ้าริมตลิ่ง เพื่อทำให้คลองสะอาดสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไป ผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากประชาชนริมคลองเป็นอย่างดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

กิจกรรมปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

                      นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนคลองเจริญพร หมู่ที่ 3 ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4,6 และหมู่ที่ 8 เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมถนน พื้นที่รอบวัดญานเวศกวัน กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยราชการ ได้แสดงออกซึ่งความร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน ของตำบลบางกระทึกผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

                นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองวัฒนา   เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558   ของชุมชนคลองวัฒนา 1 และ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดคลองวัฒนา กิจกรรมตัดหญ้าริมทาง กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยราชการ ได้แสดงออกซึ่งความร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน ของตำบลบางกระทึกผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 1/2559

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อทบทวนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการปฏิบัติ ดูแลร่างกายตนเองให้ห่างไกลโรค และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด และ ประชาชน ในตำบลบางกระทึก ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ มีคณะอสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 56 ท่าน ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขภาพฯ ครั้งที่ 4/2558

              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำทีมการบริหารงานกองทุนฯ โดยประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้เปิดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน รายไตรมาส แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมฯครั้งนี้ มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
       1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ
       2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพและป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชน
       3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนฯปี2558
       4.โครงการเด็กเจริญเติบโตสมวัยใส่ใจโภชนาการ
       5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
       รวมจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ

Read more...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ปี2558

            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำทีมการบริหารงานกองทุนฯ โดยประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้เปิดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3 /2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน รายไตรมาส แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมฯครั้งนี้ มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแอโรบิคชุมชนปาริชาติ
2.โครงการแอโรบิคชุมชน ดอนหวาย
3. โครงการแอโรบิคชุมชนมณฑลนคร
4.โครงการแอโรบิคชุมชนเอื้ออาทรสายห้า(หลังองค์พระฯ)
รวมจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ

Read more...

โครงการลดขยะในชุมชน ปี2558

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการ "ลดขยะในชุมชน ประจำปี 2558" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 -16.00 น. เพื่อให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน โรงงาน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางกระทึก มีความรู้ ความตระหนัก ในการจัดการขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ให้ดีขึ้น ทำให้ตำบลบางกระทึกมีความสวยงาม การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ประชาชน ผู้นำชุมชน รวมถึงคณะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นอย่างดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการ 5 มิติผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี2558

           กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และนายวิชทญาพงษ์ สิงหรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในโครงการ 5 มิติ ผู้สูงวัยกายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี 2558 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก โครงการนี้จัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแกนนำผู้สูงอายุ และเพื่อให้แกนนำสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปแนะนำแก่เพื่อนบ้านได้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นอย่างดี

Read more...

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขายในตลาดริมน้ำดอนหวาย ปี 2558

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดกิจกรรม "ตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขาย ตลาดริมน้ำดอนหวาย" ร่วมกับ สสส. และ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางกระทึก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อให้พ่อค้า แม่ขายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการปฏิบัติ ดูแลร่างกายตนเองให้ห่างไกลโรค และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี เทศบาลตำบลบางกระทึกและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration