A+ A A-

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ทั้ง 8 หมู่บ้าน และ 17 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก ต่อไป

Read more...

กิจกรรม คลองสวย น้ำใส (คลองใหม่เจริญสุข) ปี 2559

                        นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองช่าง ทำกิจกรรม คลองสวย น้ำใส เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนคลองใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีกิจกรรมการกำจัดวัชพืช การเก็บขยะในลำคลอง การตัดหญ้าริมตลิ่ง เพื่อทำให้คลองสะอาดสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไป ผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากประชาชนริมคลองเป็นอย่างดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

กิจกรรมปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

                      นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนคลองเจริญพร หมู่ที่ 3 ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4,6 และหมู่ที่ 8 เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมถนน พื้นที่รอบวัดญานเวศกวัน กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยราชการ ได้แสดงออกซึ่งความร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน ของตำบลบางกระทึกผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

กิจกรรมทำความสะอาดคลองเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558

                นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองวัฒนา   เนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558   ของชุมชนคลองวัฒนา 1 และ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดคลองวัฒนา กิจกรรมตัดหญ้าริมทาง กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยราชการ ได้แสดงออกซึ่งความร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน ของตำบลบางกระทึกผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 1/2559

               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อทบทวนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการปฏิบัติ ดูแลร่างกายตนเองให้ห่างไกลโรค และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด และ ประชาชน ในตำบลบางกระทึก ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ มีคณะอสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 56 ท่าน ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขภาพฯ ครั้งที่ 4/2558

              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำทีมการบริหารงานกองทุนฯ โดยประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้เปิดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน รายไตรมาส แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมฯครั้งนี้ มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
       1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก/เด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ
       2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพและป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชน
       3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนฯปี2558
       4.โครงการเด็กเจริญเติบโตสมวัยใส่ใจโภชนาการ
       5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
       รวมจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ

Read more...

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ปี2558

            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำทีมการบริหารงานกองทุนฯ โดยประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้เปิดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 3 /2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินการด้านการเงิน รายไตรมาส แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมฯครั้งนี้ มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแอโรบิคชุมชนปาริชาติ
2.โครงการแอโรบิคชุมชน ดอนหวาย
3. โครงการแอโรบิคชุมชนมณฑลนคร
4.โครงการแอโรบิคชุมชนเอื้ออาทรสายห้า(หลังองค์พระฯ)
รวมจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ

Read more...

โครงการลดขยะในชุมชน ปี2558

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการ "ลดขยะในชุมชน ประจำปี 2558" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 -16.00 น. เพื่อให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน โรงงาน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางกระทึก มีความรู้ ความตระหนัก ในการจัดการขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ให้ดีขึ้น ทำให้ตำบลบางกระทึกมีความสวยงาม การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ประชาชน ผู้นำชุมชน รวมถึงคณะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นอย่างดี ขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการ 5 มิติผู้สูงวัย กายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี2558

           กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และนายวิชทญาพงษ์ สิงหรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในโครงการ 5 มิติ ผู้สูงวัยกายแข็งแรง ใจเป็นสุข ปี 2558 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก โครงการนี้จัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแกนนำผู้สูงอายุ และเพื่อให้แกนนำสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปแนะนำแก่เพื่อนบ้านได้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นอย่างดี

Read more...

กิจกรรมตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขายในตลาดริมน้ำดอนหวาย ปี 2558

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดกิจกรรม "ตรวจสุขภาพ พ่อค้า แม่ขาย ตลาดริมน้ำดอนหวาย" ร่วมกับ สสส. และ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบางกระทึก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อให้พ่อค้า แม่ขายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการปฏิบัติ ดูแลร่างกายตนเองให้ห่างไกลโรค และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี เทศบาลตำบลบางกระทึกและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration