A+ A A-

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

คำสั่งงานบริหารงานบุคคล

ประกาศงานบริหารงานบุคคล

File Icon ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ
File Icon ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการและการลาประเภทต่างๆ
File Icon ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาล
File Icon ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ 9 ปีงบประมาณ 2555 - 2557
File Icon แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
File Icon การจัดพนักงานลงสู่โครงสร้าง
File Icon คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
File Icon แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2555 - 2557
File Icon ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon รับโอนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
File Icon ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
File Icon ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
File Icon ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
File Icon ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
File Icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
File Icon ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 3)
File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร
File Icon ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
File Icon ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
File Icon กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการและการลาประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2554
File Icon ประมวลจริยธรรม
File Icon แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2554
File Icon ประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหาร

Read more...

กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง

File Icon กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

Read more...

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

File Icon แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
File Icon ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึกเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2555)

File Icon การจัดพนักงานเทศบาลลงสู่ตำแหน่งตามดครงสร้างส่วนราชการใหม่
File Icon การจัดลูกจ้างลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
File Icon การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก
File Icon การจัดพนักงานจ้างตามภารกิจลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
File Icon การจัดพนักงานจ้างทั่วไปลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
File Icon ขอความเห็นชอบ การจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง
File Icon การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2555)

No Documents

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration