What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

File Icon แจ้งประกาศผลการลงคะแนน พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
File Icon ผลการประเมินพนักงงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
File Icon ผลการประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
File Icon ผลการประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
File Icon แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 -1
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 -2
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล(ฉบับที่2)
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
File Icon ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) 2563
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
File Icon หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนวิธีการจ่ายเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559-2
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558-2
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558-3
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
File Icon ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนวินัย การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
File Icon ประกาศ กทจ.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2561
File Icon หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ.2561
File Icon หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
File Icon หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
File Icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทสบาล
File Icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2563
File Icon ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
File Icon หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ
File Icon ประกาศกำหนดค่ากลางฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ

Read more...

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
********************************

 

          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี              (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

Read more...

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2561

Read more...

ประกาศงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  40  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม  ขอประกาศรายงานการรับ  จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

ติดตามประเมินผลแผนฯ

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration