What's NEW
A+ A A-

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป

Read more...

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวันที่19-20สิงหาคม2560กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read more...

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2560ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ3 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

Read more...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 6-7กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย2เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ธำรงคงอยู่สืบไป๓เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกกับชุมชนในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกต่อไปซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560ในวันพฤหัสบดีที่  29 มิถุนายน พ.ศ.2560    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลาย 2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้แก่นักเรียน 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการวางตัวที่ดีในสังคม 8.4 เพื่ออนุรักษ์และธำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร  สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระทึก  เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Read more...

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2559วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบต่อไป2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและองค์กรบุคคลในชุมชน  

Read more...

โครงการสอนแบบโครงการ

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเด็กดีประจำปีการศึกษา2559โดยมีวัตถุประสงค์เด็กดี1 เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกมีระเบียบวินัยในตัวเองมีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และรับผิดชอบ3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเกิดการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และกล้าแสดงออก

Read more...

โครงการเด็กดี ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการสอนแบบโครงการประจำปีการศึกษา 2559โดยวัตถุประสงค์สอนแบบโครงการ 1.เพื่อให้นักเรียนได้เลือกที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองสนใจ2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการ3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 4 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

Read more...

โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2559

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินโครงการ สุขภาพดีมีสุข ประจีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาการทั้งด้านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพนักเรียนโดยอ่านจากเอกสารการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ

Read more...

โครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินโครงการนิทานแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัถุตประสงค์ ๑เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านให้เหมาะสมตามวัยเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทัศนคติและมีเจตคติที่ดีในต่อหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการในแก่บุตร-หลานเพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญาให้เกิดในเด็กเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กเพื่อเสริมสร้างจิตพิสัยพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยให้กับนักเรียน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration