What's NEW
A+ A A-

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560

โดยที่ ก.ถ. และ ก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลจตำบลบางกระทึก เป็นหน่วยงานในการต่อด้านทุจริตคอรัปชั่น

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นหน่วยงานที่รับใช้และบริการประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในการดำเนินของเทศบาลตำบลบางกระทึกได้คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

การกำหนดนดยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

เทศบาลตำบลบางกระทึก  มีแนวยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม  จริยธรรมโดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขอเทศบาลตำบลบางกระทึก  ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี  มีจิตบริการ  และดำเนินชีวิตพอเพียง  โดยมีคุณธรรมจริธรรมเป็นพื้นฐาน  รวมทั้งนำหลักนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Read more...

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบางกระทึกจะจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางกระทึก ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก
เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ทั้ง 8 หมู่บ้าน และ 17 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยพร้อมเพรียงกัน หากประชาชนท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมประชาคมการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวได้ สามารถนำเสนอกิจกรรม / โครงการ ผ่านมายัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบางกระทึก ต่อไป

Read more...

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้มีคำสั่ง ที่ 307/2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางกระทึก นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯได้จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางกระทึกเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางกระทึกแทน  ปรากฏตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึกทุกท่านสละเวลาสัก 10 นาทีมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ลดโรค ลดพุง กันค่ะและมาดูกันค่ะว่า สำหรับคนที่ว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนั้น จะหาวิธีการออกกำลังกายได้อย่างไรบ้าง

1.10 นาทีก็มีค่า หากมีเวลาไม่มาก ควรเน้นการออกกำลังในแบบคาร์ดิโอที่เผาผลาญได้มาก เช่น กระโดดตบ กระโดดเชือก ข้อสำคัญคือ ควรใส่รองเท้ารองรับแรงกระแทกเพื่อปกป้องเข่า และไม่แนะนำในคนที่น้ำหนักตัวมากหรือสูงอายุ

2. หาเศษหาเลยระหว่างวัน หากที่ทำงานอยู่ไม่ไกล อาจเปลี่ยนมาขี่จักรยานหรือเดินไปทำงาน หากขับรถไปทำงาน ลองจอดรถให้ไกลขึ้นเพื่อบังคับตัวเองให้เดิน หรือระหว่างวันหมั่นขึ้นบันไดแทนลิฟท์

3.โยคะก่อนนอน นอกจากโยคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นแล้ว ยังช่วยคลายความเครียดและคลายกล้ามเนื้อที่ปวดเกร็งจากการนั่งทำงานมาทั้งวันด้วย สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแนะนำให้สมัครเรียนท่าพื้นฐานให้ถูกต้องก่อน แล้วค่อยต่อยอดจากหนังสือหรือคลิปในอินเตอร์เน็ตต่างๆ

4. ออกกำลังพร้อมลูก ทิปนี้เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาออกกำลังเพราะต้องเลี้ยงลูก ควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยจับลูกใส่รถเข็นแล้วไปเดินหรือวิ่งเหยาะๆ ตามสวนสาธารณะ หรืออุ้มลูกเดินรอบๆ บ้าน ก็เป็นการออกกำลังทั้งแบบคาร์ดิโอและแบบแรงต้าน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนไปในตัว

#อย่าให้คำว่า “ไม่มีเวลา” มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกายต่อไปอีกเลยค่ะ หากคุณยังมีเวลาเล่นเฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ดูละคร ดูหนัง เดินห้าง คุณก็มีเวลาพอที่จะออกกำลังอย่างแน่นอน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration