What's NEW
A+ A A-

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงิน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. ควบคุมการตรวจสอบและตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการเงิน การบัญชี ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
  3. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การเงินยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
  4. ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
  5. งานตรวจสอบควบคุมภายใน
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration