What's NEW
A+ A A-
Webmaster

Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Website URL:

รายงานการประชุมสภา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

File Icon แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
File Icon plan61-64

ติดตามประเมินผลแผนฯ

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

         ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอความร่วมมือเจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีให้ไปชำระภาษี

   ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  สาขาอำเภอสามพราน  ได้ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีรถประจำปีตาม พ.ร.บ.รถยนต์  พบว่ามีรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐม  อำเภอสามพราน  ค้างชำระภาษีรถเป็นจำนวนมาก สาเหตุอาจเกิดจากความไม่ทราบของประชาชนและความไม่พร้อมของรถจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเงินรายได้จากการเก็บภาษีนั้นได้นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของท่าน  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  สาขาอำเภอสามพรานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของหน่วยงานของท่านในฐานะมีบทบาทและเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถที่ค้างชำระในพื้นที่ของท่าน

         สำนักงานงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน จึงขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางกระทึกให้แจ้งเจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีให้ไปชำระภาษี โดยสามารถติดต่อขอชำระภาษีรถที่ค้างชำระได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยนำหลักฐานประกอบคำขอดังนี้

         1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ(ถ้ามี)

         2. พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2525

         3. หลักฐานการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจรถเอกชน(กรณีรถยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้ว 7 ปีและรถจักรยานยยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี) 

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

         จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวนข้่างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวนข้่างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration