A+ A A-
Webmaster

Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Website URL:

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการประชุมสภา

File Icon สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2562
File Icon สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2561
File Icon สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2561
File Icon สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

File Icon แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
File Icon plan61-64

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration