A+ A A-
Webmaster

Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Website URL:

๔ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

รางวัลระฆังทอง

          นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปี "ระฆังทอง" ประจำปี ๒๕๕๗ สาขานักปกครองและพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมแสดงความยินดี

นายกรบรางวลระฆงทอง

 

รางวัลสิงห์ทอง

          นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้รับรางวัล "สิงห์ทอง" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลนักปกครองดีเด่นแห่งปี สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี องค์กรดีเด่นแห่งปี โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานประจำโล่รางวัล

นายกรบรางวลสงหทอง

 

รางวัลคนดีของแผ่นดิน

          นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานพิธีมอบโล่ห์รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ. สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

รปคนด6

 

รางวัลคนดีศรีสยาม

          นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้รับรางวัล "คนดีศรีสยาม" ประจำปี ๒๕๕๗ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (ประเภทบุคคล) โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ประทานรางวัล

คนดศรสยาม

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

 

             การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration