What's NEW
A+ A A-
Webmaster

Webmaster

ตำบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้คียง เพื่อร่วมทำกิจกรรมงานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจำทุกฤดูกาลโดยเฉพาะภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ตำบลนี้เป็นตำบลที่สนุกสนานอึกทึกครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในตำบล และตำบลใกล้เคียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลตำบลบางกระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Website URL:

รายงานการประชุมสภา

File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2561
File Icon สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2561
File Icon สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560
File Icon สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2560

แผนดำเนินการ

File Icon แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

File Icon แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
File Icon plan61-64

ติดตามประเมินผลแผนฯ

File Icon รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

         ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอความร่วมมือเจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีให้ไปชำระภาษี

   ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  สาขาอำเภอสามพราน  ได้ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีรถประจำปีตาม พ.ร.บ.รถยนต์  พบว่ามีรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐม  อำเภอสามพราน  ค้างชำระภาษีรถเป็นจำนวนมาก สาเหตุอาจเกิดจากความไม่ทราบของประชาชนและความไม่พร้อมของรถจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเงินรายได้จากการเก็บภาษีนั้นได้นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของท่าน  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  สาขาอำเภอสามพรานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของหน่วยงานของท่านในฐานะมีบทบาทและเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถที่ค้างชำระในพื้นที่ของท่าน

         สำนักงานงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน จึงขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางกระทึกให้แจ้งเจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีให้ไปชำระภาษี โดยสามารถติดต่อขอชำระภาษีรถที่ค้างชำระได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยนำหลักฐานประกอบคำขอดังนี้

         1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ(ถ้ามี)

         2. พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2525

         3. หลักฐานการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจรถเอกชน(กรณีรถยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้ว 7 ปีและรถจักรยานยยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี) 

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

         จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

      ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวนข้่างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร หัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"

          เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในหัวข้อดังกล่าวนข้่างต้น มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration