What's NEW
A+ A A-
สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

Website URL:

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

            ตามที่  เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการและปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์และส่งเสริมให้มีมาตรการประหยัดพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรด้านพลังงานและเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

          ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562เพื่อสร้างต้นแบบบุคคลคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมได้ก้าวตามและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีเพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

             เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาประจำปี 2562 จำนวน  2  ท่าน ได้แก่ นายสุธีรัตน์ ไทยประเสริฐ และนางสุทธินันท์ โตมอญ      

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นควรที่จะกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

บัดนี้ การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เดือน 15 กันยายน  2562ณ จุดบริการของส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ จำนวน 2,561 ตัวอย่าง และในระบบเว็บไซด์ www.bangkrateuk.go.th  ของเทศบาลตำบลบางกระทึก จำนวน 17 ตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสองรูปแบบ  มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้   

 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก และประชาชนทั่วไป สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน จำนวน 7,093 คน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงประกาศแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ(ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวับประจำปี  สำหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558  และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรัรบเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวชี้วัดมิติที่  4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ข้อ  2.2  การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) กำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ชัดเจน  ทันยุคสมัยและมีประสิทธิภาพ

          บัดนี้  แผนแม่บทระบบสารสนเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศฯ  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประกาศใช้แผนแม่บทระบบสารสนเทศ)ประจำปีงบประมาณ 2562-2564)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

    เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงประกาศการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนประจำปีงบประมาณ 2562   โดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

             อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

           ในการนี้  เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชนโดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้มีคำสั่ง ที่  342/2561 ลงวันที่  1 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้มอบอำนาจให้ นายอนันต์ แก้วเลิศดิลก พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 18 – 2 – 05 – 2103 – 001 ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้อำนาจในการอนุมัติ ปรากฏตามคำสั่งและบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration