A+ A A-
สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

Website URL:

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

           เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เป็นไปด้วยความรวมเร็ว  คล่องตัว  เป็นการอำนวยความสะดวก  ปรับปรุงกระบวนการ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการการอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่นจายกเทศมนตรีตำบลลบางกระทึกจะปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฏหมาย  กฏ  ระเบียบ  เทศบัญญัติ  และจะทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระรายกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

          อาศํยอำนาจตามมาตรา  48  วีสติ  วรรค  3  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 นายกเทศมนตรีตำบลลบางกระทึก  จึงมอบอำนาจให้  นายปรีชา  เสียงเจริญ  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล  เลขที่ตำแหน่ง  18-2-00-1101-001  ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามคำสั่งและบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563

           อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

              เทศบาลตำบลบางกระทึก จึงประกาศการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในกระบวนงานบริการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน  ประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

      เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน  โดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

           เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย  ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546

              เทศบาลตำบลบางกระทึก  โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้มีคำสั่งที่   300 /2562  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562   เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ให้ปลัดเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้มอบอำนาจให้  นายปรีชา  เสียงเจริญ  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  18-2-00-1101-001  ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต  อนุมัติ  ปรากฏตามคำสั่งและบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

            ตามที่  เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการและปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก

     เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์และส่งเสริมให้มีมาตรการประหยัดพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรด้านพลังงานและเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลบางกระทึกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562

          ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา ประจำปี 2562เพื่อสร้างต้นแบบบุคคลคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมได้ก้าวตามและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดีเพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

             เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาประจำปี 2562 จำนวน  2  ท่าน ได้แก่ นายสุธีรัตน์ ไทยประเสริฐ และนางสุทธินันท์ โตมอญ      

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นควรที่จะกำหนดให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

บัดนี้ การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เดือน 15 กันยายน  2562ณ จุดบริการของส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ จำนวน 2,561 ตัวอย่าง และในระบบเว็บไซด์ www.bangkrateuk.go.th  ของเทศบาลตำบลบางกระทึก จำนวน 17 ตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสองรูปแบบ  มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้   

 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนตำบลบางกระทึก และประชาชนทั่วไป สามารถสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน จำนวน 7,093 คน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงประกาศแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration