What's NEW
A+ A A-
กองการศึกษา

กองการศึกษา

Website URL:

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโดครงการ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ"

โดยจะสอนให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง เน้นการสอน อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และการตะโกนขอความช่วยเหลือ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=XcdAdT18Rzo&feature=youtu.be

 

https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/article_attach/article_fileattach_20180720112048.pdf

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก ราชัน มีป้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมี นางวรนุช รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมในส่วนต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก พร้อมทั้งได้รับการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

       ในวันนี้ 24 มิถุนายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยนางสาวสิริกร ไกรลาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนอ่านหนังสือทุกวัน

     ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย โดยจัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ จุดบริการ ดังนี้

     จุดที่ ๑ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

     จุดที่ ๒ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘

     จุดที่ ๓ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

     ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการแวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้องสังสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๗๒๑๓-๕ ต่อ ๒๑๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ด้วยความปรารถนาดีจากกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน"

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก

สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง ประกอบกับมติที่ประชุม เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ได้กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ดังนั้น เทศบาลตำบลบางกระทึกซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและต้องการส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน”ภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึกขึ้น ณ จุดบริการ ดังนี้

จุดที่ 1“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนตำบลบางกระทึก  

ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

                   จุดที่ 2 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8

                   จุดที่ 3 “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน” ณ ศูนย์บริการนักท้องเที่ยว

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการ

แวะพักอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 02 482 7213-5 ต่อ 215 เวลา 9.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก 
โดยการบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
ขอเชิญหนูๆน้องๆ เด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวาย

 

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกขอเชิญเด็กและเยาวชนในตำบลบางกระทึกเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานจอดรถวัดดอนหวาย และสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดดอนหวายเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1) กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้

      2) กิจกรรมจัดหาเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ

      3)กิจกรรมการละเล่นหรือเกมส์แข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ตามซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่

      4)กิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลประเภทเดี่ยวหรือทีม แล้วแต่ความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นรำ หรือความสามารถอื่นๆ

      5)จัดบริการอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

      นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า/โรงงาน ที่สนใจให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล /ซุ้มอาหาร เพื่อร่วมกันจัดงานให้แก่เด็กและเยาวชน ลูกหลานของเรา สนใจติดต่อให้การสนับสนุนได้ที่ โทร. 02-4877213 ต่อ 215 หรือ 089-9249421 #ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้#

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561

         เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบางกระทึกและตำบลข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ วัดใกล้บ้านในพื้นที่ตำบลบางกระทึก โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วัดดอนหวาย หมู่ที่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

            - วันที่ 31 ธันวาคม 2560

                  เวลา 22.00 น.     - พิธีสวดมนต์ข้ามปี 

            - วันที่ 1 มกราคม 2561     

                  เวลา 08.00 น.     - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

2. วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

            - วันที่ 31 ธันวาคม 2560   

                  เวลา 19.00 น.     - แนะนำกิจกรรมวัญาณฯ (ฟังเรื่องเบื้องต้นกิจกรรมธรรมมะปี 2561) 

                  เวลา 20.00 น.     - ขับขานตำนานธรรม (สวดมนต์แปล)

                  เวลา 21.00 น.     - สุขล้ำด้วยวิปัสสนา (พระสงฆ์นำเจริญสติปัฏฐาน)

                  เวลา 21.30 น.     - ธรรมกถาสบายใจ (ฟังธรรม)

                  เวลา 22.00 น.     - พักผ่อนคลาย แข่งทายปัญหา (กิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมมะชิงรางวัล)

                  เวลา 23.00 น.     - แผ่เมตตาให้ทุกคน (ตั้งจิตแผ่เมตตา และอุทิศกุศล)

                  เวลา 23.30 น.     - พุทธมนต์เคาท์ดาวน์ (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดบทชัยมงคลคาถายามเที่ยงคืน)

                  เวลา 00.00 น.     - ร่วมก้าวสู่ปีที่ดีงาม (ฟังพรปีใหม่จากพระ และรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล)

           - วันที่ 1 มกราคม 2561    

                  เวลา 01.00 น.     - ภาวนาข้ามปี (พระสงฆ์นำภาวนา เนสัชชิกถึงรุ่งเช้า)

                  เวลา 05.00 น.     - ทำวัตรสวดมนต์ (สวดมนต์แปลที่โบสถ์)

                  เวลา 06.30 น.     - ทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์บิณฑบาตภายในวัด เริ่มที่อุโบสถ)

 

                                            

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration