What's NEW
A+ A A-
กองการศึกษา

กองการศึกษา

Website URL:

งานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

"เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย"
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนหวาย ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้
ช่วงเช้า : กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ พิธีมาติกาบังสุกุล ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงกลองยาวจากกลุ่มชุมชน 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกิจกรรมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก                                                                                                               

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดย วัดดอนหวาย เทศบาลตำบลบางกระทึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ประธานและกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึก ร่วมกันจัดงาน

 

โครงการจัดค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เชิญเด็กและเยาวชนอายุ 13-18 ปี เข้าร่วมโครงการจัดค่ายเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
"นันทนาการเพื่อการเรียนรู้เด็็กไทยยุค 4.0"
วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 
ณ ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สามารถรับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร 0-2482-7214-5

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ ประกวดความสามารถของน้องๆ เยาวชนอายุ 3 - 15 ปี การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนคลองบางกระทึก และูููศนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก การจับฉลากของรางวัล การเล่นเกมส์ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการจากซุ้มกิจกรรม ของส่วนราชการต่างๆ การเล่นเครื่องเล่น และอื่นๆ เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในตำบลบางกะรทึกผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ และการให้น้องๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
พบกับ กิจกรรมเครื่องเล่นสวนสนุกและซุ้มเกมส์ต่างๆ นิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
กิจกรรมประกวดแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
๑.รุ่นอายุ ๓-๖ ปี
๒.รุ่นอายุ ๗-๑๕ ปี
ชิงของรางวัลต่างๆมากมาย และบริการอาหารเครื่องดื่มฟรี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร ๐๒-๔๘๒๗-๒๑๔-๖

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนคลองบางกระทึก ชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก รวมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในมากมาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงามประเภท ทีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น อายุ 9 - 12 ปี และรุ่น อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี การประกวดนางนพมาศ ราชินีช้างบางกระทึก น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งในการประกวดแต่ละรายการ ก็มีหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลบางกระทึก รวมถึงประชาชนที่สนใจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

และในการนี้ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวายที่มอบสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึกที่ได้ส่งน้องๆ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางกระทึกขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลต่างๆมากมาย ดังนี้

1.การประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงสวยงาม ประเภททีม ไม่เกิน 7 คน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

- รุ่นอายุ 9 - 12 ปี

- รุ่นอายุ 13 ปี ขึ้นไป

2.การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 3 - 5 ปี

3.การประกวดนางนพมาศ "ราชินีช้างบางกระทึก" น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

โดยสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการ และสมัครได้ที่กองการศึกษา สำนักงานงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2482-7213-4 ต่อ 216

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำนำพรรษา 
ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดา
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวและฟังเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
ณ วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 และวัดดอนหวาย หมู่ที่ 5
ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการ "โครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ"

โดยจะสอนให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ย เน้นการสอน อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และการตะโกนขอความช่วยเหลือ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=XcdAdT18Rzo&feature=youtu.be

 

https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/article_attach/article_fileattach_20180720112048.pdf

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration