What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ. พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจำลองเหตุการณ์เหมือนจริง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจริง และระงับเหตุการได้ทันที การฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของเทศบาลฯทุกคนได้ฝึกสติในการหลบเลี่ยงจากตัวอาคาร ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย หากฝึกซ้อมเป็นประจำจะทำให้ทุกคนไม่ตื่นตระหนกและมีสติมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์จริง
#แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.02-482-7221 ตลอด 24 ชม.

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า" โดยออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนให้กับน้องหมา น้องแมว ฟรี!! ภายในตำบลบางกระทึก แต่ตั้งวันที่ 1-10 เมษายน 2652 ตั้งแต่ เวลา 16.30 -19.30 น. หากท่านใดต้องวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านสามารถมารับได้ที่จุดบริการ หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.02-482-7214-5 ต่อ 204 

ร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ"

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ" ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกิจกรรมทำความดี ณ วัดญาณเวศกวัน 
ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา ร่วมกับ วัดดอนหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบลบางกระทึก และประชาชนชาวตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การทำบุญตักบาตร การรับฟังพระธรรมเทศนา พิธีมาติกาบังสุกุล การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป การสงฆ์น้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และการแสดงดนตรีและการเต้นจากชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ซึ่งมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลบางกระทึก จำนวน 10 ราย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และความจำเป็นต่างๆ รวมถึงมอบสิ่งของยังชีพให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ใหเแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้า การสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 

ขอขอบประคุณทางโรงเรียนวัดดอนหวาย ที่ได้สนับสนุนวงกลองยาวมาบรรเลงภายในงาน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562

วันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 7.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย 2562 ณ ที่ว่าการจังหวัดนครปฐม

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองและความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ รวมถึงสร้างความเชื่อมันในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6 ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนซึ่งมีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง

 
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration