What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. งานกิจการสภา เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวาระการประชุมให้ นายบัญชา วุฒิสังคะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ทำการแถลงนโยบายต่อสภา เพื่อให้สภาฯ ทราบแนวทางในการบริหารและพัฒนาตำบลบางกระทึกต่อไป

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนอง

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนฟ้าคะนองเมื่อคืนที่ผ่านมา จำนวน 2 จุด และหากท่านใดที่ต้องการความช่วยเร่งด่วน สามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โทร.0-2482-7221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน รักษาราชการแทนนายอำเภอสามพราน กล่าวเปิดการประชุม

และมีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังต่อไปนี้ นายศิริ เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นประธานสภาฯ นายปรีดา เจิมสุจริต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นรองประธานสภาฯ นายอรรถพล เอี่ยมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นเลขานุการสภาฯ

และได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ในปี 2564 ได้แก่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในเดือนกันยายน 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในเดือนธันวาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดญาณเวศกวัน โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม ฝึกสมาธิภาวนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

อกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม

วันนี้ (29 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกำนัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก  ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพจากสภากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกกักตัวในช่วงการแพร่ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางกระทึก

ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

วันนี้ (28 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกให้บริการน้ำแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ทางเทศบาลตำบลบางกระทึกต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ

ฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร

วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ออกฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณ หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า และบ้านเอื้ออาทร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (20 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางกระทึกจัดโครงการป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ  ชุมชนซอยร่มเย็น  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยมีการสอนการทำเจลล้างมือ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration