What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย นำโดย พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การรับฟังพระธรรมเทศนา การเปิดกรวยถวายราชสักการะ การกล่าวนำคำถวายราชสดุดี และพิธีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562 ได้แก่ คุณแม่สุวรินทร์ ไทยประเสริฐ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด และร้านเซเว่นอีเลเว่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำคูคลอง ครั้งที่ ๓ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณคลองหัวคนเพลง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดถนนริมคลอง เก็บขยะวัชพืช และต้นไม้ใหญ่ที่ล้มในลำคลอง

ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนคลองบางกระทึก

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา คณะกรรมการออกตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนคลองบางกระทึก เพื่อให้น้องนักเรียนโรงเรียนคลองบางกระทึกได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 342 คน นำโดยนายประคอง สว่างสุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ได้มาศึกษาดูงานในส่วนของการจัดการกลุ่มอาชีพ และสินค้าชุมชนต่างๆ ภายในตำบลบางกระทึก

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. เทศบาบตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดโครงการพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ มณฑลพิธีวัดดอนหวาย เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ภายในตำบลบางกระทึก และแสดงถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

      ตามที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมของตำบลบางกระทึก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 รวมทั้งผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น

          กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและระดับตำบล จำนวน 8 หมู่บ้าน 17 ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางกระทึกพร้อมทั้งนำโครงการที่เสนอต่อที่ประชุมมาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)ของเทศบาลตำบลบางกระทึก และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่กองวิชาการและแผนงาน)

กลุ่มเกษตรกรในตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม ได้นำกลุ่มเกษตรกรในตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก เพื่อศึกาาความรู้ด้านการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเอง และเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5สเพื่อร่วมกันทำความสะอาด และดูแลวัดในชุมชนให้สะอาด และแสดงถึงความร่วมมือของชุมชน

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และวัดดอนหวาย จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการรับทำหมันสุนัขและแมวฟรี รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปี 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในโครงการ เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการในชุมชน ซึ่งในภายในโครงการมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration