What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ร่วมโครงการ "การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และเครือข่ายเสียงเรียกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสม.ร่วมโครงการ "การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และเครือข่ายเสียงเรียกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา นำคณะสมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5สเพื่อร่วมกันทำความสะอาด และดูแลวัดในชุมชนให้สะอาด และแสดงถึงความร่วมมือของชุมชน

โครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนในการรับมือสถานการณ์อัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงเป็นการลดการสูญเสียกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย โดยพระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาตำบลบางกระทึกให้ยั่งยืน

โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำกลุ่มเกษตรกรของตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง ที่มาของการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียงในชุมชนเมือง การสร้างเครือข่ายเกษตรพอเพียง และแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่่างยั่งยืน

การประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการต่างๆ และเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรม สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

และในการนี้ ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ขอขอบคุณ ตัวแทนสัดส่วนระดับตำบล ตัวแทนสัดส่วนระดับหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางกระทึกทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมประชาคมฯ ในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

     ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยอาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.2 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับ ตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

     ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และการบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย จึงประกาศกำหนดตัวแทนสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

      ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยอาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.2 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับ ตำบล เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

      ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลบางกระทึก เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และการบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย จึงประกาศกำหนดตัวแทนสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล สำหรับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันนี้เวลา 08.00 น. นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลอกคูคลอง และเก็บขยะ บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ก

โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีการอบรม เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่หรือเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน" โดยพระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน และ อบรมเรื่อง "มาตรการประหยัดพลังงาน" โดยนายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อ ณ ชุมชนแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในเรือง "การจัดการขยะและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน" หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปศึกษาดูงานต่อ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดีด้านการจัดเก็บภาษีและการจัดการแผนที่ภาษี" และเรื่อง "การบริหารจัดการที่ดีสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)"

และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชนโพธนาราม ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อยู่เย็นเป็นสุข" เรื่อง "การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยถังย่อยขยะอินทรีย์ในครัวเรือน" เรื่อง "ชุมชนปลอดขยะ" และเรื่อง "การปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน"

และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชมบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง "การเรียนรู้จัดการขยะ" เรื่อง "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับต้นแบบ" เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการกินดีอยู่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" และเรื่อง "วิถีชุมชนผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง"

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration