What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมีนายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงพระคุณและความสำคัญของผู้เป็นครู

โครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาหารสะอาดบริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการบรรยายจากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และสำนักปลัดเทศบาลฯ  จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา  ให้ความรู้ยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน ตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้เยาวชนในตำบลบางกระทึก รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน การนำกลับมาใช้ใหม่และลดขยะทิ้งในแต่ละวัน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดดอนหวายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อให้น้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับรู้ถึงความสำคัญและพระคุณของผู้เป็นแม่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา เรื่องการเลี้ยงดูบุตร และการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ที่พบในเด็กเล็ก โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบคลองวัฒนาฝั่งตะวันออก ตามโครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

โครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามพราน จัดโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดดอนหวาย เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับทำหมันสุนัขและแมว และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration