What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามโครงการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคในแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดริมน้ำดอนหวาย ตามโครงการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคในแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะมีการทำความสะอาดตลาดดอนหวายทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำผู้สูงอายุในตำบลบางกระทึก ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปี 2563 โดยไปศึกษาดูงาน ณ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสมุนไพรต่างๆ และยังได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผูัสูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการและการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน การให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น การเล่นกิจกรรมจากซุ้มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ การประกวดความสามารถพิเศษของน้อง อายุระหว่าง 3 - 15 ปี และเครื่องเล่นอื่นๆ รวมถึงยังมีการจับรางวัล เพื่อชิงของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย

และในการนี้ทางเทศบาลตำบลบางกระทึก ต้องขอบพระคุณทางหน่วยงาน ห้างร้าน และผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้นำอาหารหรือสิ่งของต่างๆ มาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ทำให้โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เสร็จสิ้นไปได้ด้วย

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี สำหรับมอบให้แก่หน่วยงานราชการ และประชาชน เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

            เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภายในงาน ณ เวทีกิจกรรม พบกับนิทรรศการให้ความรู้ เครื่องเล่นและเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ ซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ การประกวดแข่งขันการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชนชิงของรางวัลมากมายบริการอาหารเครื่องดื่มฟรี

           แล้วพบกัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปนะคะ

 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไร่ขิง

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช ณ วัดดอนหวาย

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ และการฟังพระธรรมเทศนา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและแหล่งน้ำลำคลองในชุมชน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณถนนและคลองหัวคนเพลง

วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและแหล่งน้ำลำคลองในชุมชน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณถนนและคลองหัวคนเพลง

การประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรคส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันนี้ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุ ตามโครงการป้องกันโรคส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย และนอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเครื่องออกกำลังกายภูมิปัญญาท้องถิ่น จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่มาให้ความรู้เรื่องการทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และการทำกายบริหารให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และกองการศึกษามีความประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนเพื่อก่อสร้างในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางกระทึก หมู่ที่ 4 ต.บางกระทึก สำหรับใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างครบวงจร จึงได้จัดประชาพิจารณ์สำรวจความต้องการสระว่ายน้ำของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration