A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ จัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางกระทึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประขาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารพิษ และปลูกพืชเชิงผสมผสาน

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่น้องๆ นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ และให้เด็กๆ ได้สนุกสนานผ่อนคลาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ป่ากอ จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ จังหวัดพังงา ที่ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุมาศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการสินค้าโอทอป ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดการสินค้าโอทอปของตำบล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และซื้อขายสินค้าของฝากที่ทางกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึกนำมาจำหน่าย

ประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุแก่นกระทึก ประจำเดือนมกราคม 2562 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยในวันนี้มีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน วัดสายตา ตจวจน้ำตาลในเลือด การออกกำลังกาย ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ขวัญกำลังใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561, ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 16 "ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง. และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561(ฉบับที่ 3)

          ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึกได้ดำเนินการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ประกาศ  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม  2561  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เรียบร้อย(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่  21  พฤศจิกายน 2561,  ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ของเทศบาล  ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ระบุไว้ในมาตรา  16  
"ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง.  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  เ่รียบร้อยแล้ว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2)

        ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ตามบันทึกข้อความกองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก  ที่ นฐ 53803/232 ลงวันที่   21  พฤศจิกายน  2561 , ที่ นฐ 53803/233 ลงวันที่  21  พฤศจิกายน 2561,  ที่ นฐ 53803/234 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจ  หน้าที่ของเทศบาล  ที่พระนราชบัญญัติกำหนดและขั้นนตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้ระบุไว้ในมาตรา  16  
"ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง.  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561  เ่รียบร้อยแล้ว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อรับทราบเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 3/2561 (ฉบับที่ 3) ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) และให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration