A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก งานกิจการสภา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีการแนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ 1 คน ได้แก่คุณศิริพร เพ็งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562 และการให้ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ

กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

 

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 กี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ครีอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาล นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562 ณ บริเวณถนน สาย ก,ข,ค รอบพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแสดงพลังของจิตอาสาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของชาวไทย

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุจากตำบลบางกระทึก เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และคณะมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้เด็กและบุตรหลาน สามารถดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวได้แทนการจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแล

และหลังจากนั้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้วและคณะให้การต่้อนรับ และความบรรยายในเรื่องของการดูแลผู้สูงด้านสาธารณสุข การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดการขยะในชุมชน แบะกอบถามตอบปัญหาต่างๆ

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยวิทยากร จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านกฏหมายและเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านการกำจัดขยะ และการร่วมกันออกกำลังกาย

ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ได้ที่ ผ่านระะบบอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

       คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์คำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ดำเนินยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน สถานที่และเขตจังหวัดที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง

 

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตตภาวนา การสนทนาธรรม และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยจะจัดขึ้นทุกวันพระขึ้น/แรม 15 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานพุทธมณฑลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ทั้งนนี้สามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2441 7966 ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

เตือนภัย ช่วงตรุษจีน 2562

ตรุษจีนปีนี้ ระมัดระวัง การจุดธูปเทียน ประทัด หรือการเผากระดาษ เพื่อป้องกันอัคคีภัย และขอให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความไม่ประมาท

 

พบเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร. 0-2482-7221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก นายราชัน มัป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ตรษจน 2562 - Copy

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration