What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

.....................................................................

    ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจะพิจารณารับคำขอของบริษัท ไลฟ์ แคร์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามไฟล์เเอกสารดาวน์โหลด

    บุคคลใดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมทราบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิการยน 2561 พ้นจากกำหนดนี้แล้วทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0311 - 3 ต่อ 103 โทรสาร 0 3434 0317

การประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุม ประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบางกระทึก และปัญหาต่างๆ จากทั้งทางฝ่ายปกครอง และส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในงานมีกิจกรรมอันได้แก่ พิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่และเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีคณะสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลบางกระทึก ร่วมกิจกรรม

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของน้องนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้รับทราบผลการเตรียมความพร้อมของเด็กๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมา และพบปะกับทางคณะผู้บริหารเพื่อรับทราบถึงนโยบายด้านการศึกษาที่จะดำเนินการในภาคเรียนต่อไป

กิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ แก่นกระทึก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ การรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระคุณเจ้าจากวัดญาณเวศกวัน การออกกำลังกาย รวมถึงการแนะนำสมาชิกใหม่ของชมรม

 

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดดอนหวาย 4 พ.ย.61

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเงินไปสมทบทุนการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ โดยมีประชาชน ทั้งจากตำบลบางกระทึกและตำบลบางเตย มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และยังมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินในครั้งนี้

กิจกรรมร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมทำความสะอาดวัดดอนหวาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานทำบุญทอดกฐิน สามัคคี ของวัดดอนหวาย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เทศบาลตำบลบางกระทึก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
********************************

 

          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี              (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2561

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration