What's NEW
A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้ นายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาล นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันมาฆบูชา 2562 ณ บริเวณถนน สาย ก,ข,ค รอบพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแสดงพลังของจิตอาสาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของชาวไทย

คณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุจากตำบลบางกระทึก เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และคณะมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างทั่วถึง การส่งเสริมให้เด็กและบุตรหลาน สามารถดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวได้แทนการจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแล

และหลังจากนั้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้วและคณะให้การต่้อนรับ และความบรรยายในเรื่องของการดูแลผู้สูงด้านสาธารณสุข การจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดการขยะในชุมชน แบะกอบถามตอบปัญหาต่างๆ

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา การให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยวิทยากร จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านกฏหมายและเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม การให้คำแนะนำด้านการกำจัดขยะ และการร่วมกันออกกำลังกาย

ขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ได้ที่ ผ่านระะบบอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

       คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์คำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ดำเนินยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยให้บันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน สถานที่และเขตจังหวัดที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง

 

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตตภาวนา การสนทนาธรรม และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยจะจัดขึ้นทุกวันพระขึ้น/แรม 15 ค่ำ และแรม 14 ค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานพุทธมณฑลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ทั้งนนี้สามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล โทรศัพท์/โทรสาร 0 2441 7966 ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

เตือนภัย ช่วงตรุษจีน 2562

ตรุษจีนปีนี้ ระมัดระวัง การจุดธูปเทียน ประทัด หรือการเผากระดาษ เพื่อป้องกันอัคคีภัย และขอให้เดินทางท่องเที่ยวด้วยความไม่ประมาท

 

พบเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โทร. 0-2482-7221 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก นายราชัน มัป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ตรษจน 2562 - Copy

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การยบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นตัวแทนในการต้อนรับ และนอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้า OTOP ของตำบลบางกระทึกมาให้ คณะศึกษาดูงานได้เลือกชม

ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก นำกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าไร่นาสวนผสม ไร้สารพิษ จัดโดย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบางกระทึก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก เพื่อให้ประขาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารพิษ และปลูกพืชเชิงผสมผสาน

พิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน และการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration