A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ขอเชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ

กำหนดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) 

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 ด้านตะวันตก

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ 'มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อเป็นการลดขยะอันตรายในครัวเรือน และนำรายได้จากการรีไซด์เคิล ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน 30 แห่ง ทั่วประเทศ

สามารถบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันนี้ ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 4827213 - 5

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

          ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561 และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบางกระทึก)

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561 และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1)เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลบางกระทึก)

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  โดยได้รับความเห็นชอบยจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561  และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2) เรียบร้อยแล้ว

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  โดยได้รับความเห็นชอบยจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561  และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2) เรียบร้อยแล้ว

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  โดยได้รับความเห็นชอบยจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่  5/2561  วันที่  16  กรกฎาคม  2561  และนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2) เรียบร้อยแล้ว

ขอปิดประกาสรับฟังความเห็นของประชาชน

         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวง  อุสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration