A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2561  และครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2561  และครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             นายกเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ให้สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2561  และครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561  และที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

              ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ ในหัวข้อ "นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)"(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโารงงาน ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโารงงาน ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  และใบอนุญาตขยายโารงงาน  ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557          (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  และใบอนุญาตขยายโารงงาน  ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557          (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ขอปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ได้รับคำขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงอุตสากรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  และใบอนุญาตขยายโารงงาน  ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557          (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ขอเชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ

กำหนดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) 

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 ด้านตะวันตก

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration