A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองและความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ รวมถึงสร้างความเชื่อมันในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 6 ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนซึ่งมีสาระสำคัญในการทำชุมชนให้เข้มแข็ง

 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน จากวิทยากรของสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามพราน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมถึงผู้นำชุมชน

ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ต้อนรับคณะดูงานจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางงกระทึก

โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก โดยให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ได้รับการอบรมให้ความรู้ จากวิทยากร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลและสถานที่หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ภายในตำบลบางกระทึก 

สามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ ของตนเองได้ที่https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

 

และสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ที่ www.ect.go.th

สส1

 

สส2

การประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประชาคมตำบลบางกระทึก ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อราชการต่างๆ ในการพัฒนาตำบลบางกระทึก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหามแห

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 45 คน ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องของ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก

การประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมการประชุมหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีพ่อค้า แม่ค้าจากตลาดริมน้ำดอนหวายมาร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดริมน้ำดอนหวายในพัฒนามากขึ้น

พิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดดอนหวาย ประจำปี 2562 ณ วัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี

ซึ่งงานประจำปีวัดดอนหวาย ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานประจำปีวัดดอนหวายได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration