A+ A A-
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Website URL:

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

          กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ึครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุฯภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดุคุย พบปะสังสรรค์กับบุุคคลวัยเดียวกันให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน ได้มีโอกาสมนการแลกเปลี่ยนคามคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันทื่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผุ้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น รวมถึงการมีโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี เครือข่าย เพื่อเรียนรู้และศึกษาร่วมกัน ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผุ้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทยน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกจะจัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก  โดยจะจัดฝึกอบรมขึ้นในวันที่  6  มิถุนายน  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันที่  7 - 8  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กองสวัสดิการสังคมในวันและเวลาราชการ  โทร.02-4827213 -5 ต่อ 209

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก

             ด้วยกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรกลุ่มเกษตรอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกาตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  29 มีนาคม  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่  30  มีนาคม  2561  ณ  จังหวัดเพชรบุรี   กองสวัสดิการสังคม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาที่กล่าวมาข้างต้น 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดการอบรม เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียด ตามงานผลการดำเนินการโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration