What's NEW
A+ A A-
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Website URL:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น รวมถึงการมีโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี เครือข่าย เพื่อเรียนรู้และศึกษาร่วมกัน ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผุ้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทยน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกจะจัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก  โดยจะจัดฝึกอบรมขึ้นในวันที่  6  มิถุนายน  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันที่  7 - 8  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กองสวัสดิการสังคมในวันและเวลาราชการ  โทร.02-4827213 -5 ต่อ 209

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก

             ด้วยกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรกลุ่มเกษตรอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกาตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  29 มีนาคม  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่  30  มีนาคม  2561  ณ  จังหวัดเพชรบุรี   กองสวัสดิการสังคม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาที่กล่าวมาข้างต้น 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดการอบรม เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียด ตามงานผลการดำเนินการโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration