What's NEW
A+ A A-
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Website URL:

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก

             ด้วยกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรกลุ่มเกษตรอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกาตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  29 มีนาคม  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่  30  มีนาคม  2561  ณ  จังหวัดเพชรบุรี   กองสวัสดิการสังคม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาที่กล่าวมาข้างต้น 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดการอบรม เป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียด ตามงานผลการดำเนินการโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration