What's NEW
A+ A A-
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Website URL:

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

            ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ  ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  และวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                  บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

         ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจำปีงบปีประมาณ 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ ความสามารถของประชาชน และสามารถนำมาต่อยอดในด้านการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับพื้นที่ใวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

              บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ในวารสารประชาสัมพันธ์นี้

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึกปีงบประมาณ 2563

     กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตำบลบางกระทึก มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่ยเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ ให้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก ให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดู

งานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินขัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์

     จึงขอประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563

               กองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรม และชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการและแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ 15 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

               จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก   เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแรก  อบรมสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  21  สิงหาคม  2562  และภาคที่สองศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ในวันที่  22 - 23  สิงหาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาทักษะ  ความชำนาญด้านการปฎิบัติงาน  รวมถึงปรัมเพิ่มวิสัยทัศน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร  กลุ่ม  ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย  และเพื่อพั?นาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

  ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  กำหนดจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2562

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีองค์ความรู้และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัว  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรม  เผยแพร่

  ให้กับครอบครัว  คนใกล้ชิด  โรงเรียน  ตลอดจนบุคคลอื่นๆทั่วไป  เป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชน

  คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  80  คน  

  ในการนี้  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ  ดังกล่าว  ในวันที่  24  และ  25  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  

  ณ  ห้องอาหารครัวอำไพรัตน์  และจังหวัดเพชรบุรี

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration