What's NEW
A+ A A-
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Website URL:

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ด้านส่งเสริมอาชีพและการดำเนินการกลุ่มสตรีตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น  2  ภาค  คือภาคแรก  อบรมสัมมนาทางวิชาการ  ในวันที่  21  สิงหาคม  2562  และภาคที่สองศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  ในวันที่  22 - 23  สิงหาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสตรี  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  ในการพัฒนาทักษะ  ความชำนาญด้านการปฎิบัติงาน  รวมถึงปรัมเพิ่มวิสัยทัศน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร  กลุ่ม  ชมรมอื่นๆที่มีความหลากหลาย  และเพื่อพั?นาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

  กองสวัสดิการสังคมจะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  จึงขอประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

  ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึก  กำหนดจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ  2562

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีองค์ความรู้และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัว  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรม  เผยแพร่

  ให้กับครอบครัว  คนใกล้ชิด  โรงเรียน  ตลอดจนบุคคลอื่นๆทั่วไป  เป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชน

  คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  80  คน  

  ในการนี้  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ  ดังกล่าว  ในวันที่  24  และ  25  เมษายน  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  

  ณ  ห้องอาหารครัวอำไพรัตน์  และจังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562

          กองสวัสดิการสังคมจะจัดโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ึครอบครัว สถานบริการสาธารณสุข วัด ชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุฯภาพชีวิต ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพูดุคุย พบปะสังสรรค์กับบุุคคลวัยเดียวกันให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน ได้มีโอกาสมนการแลกเปลี่ยนคามคิด ทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดอบรมให้ความรู้ในวันทื่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สอง ศึกษาดูงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชมรมผู้สุงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน ณ ชมรมผุ้สูงอายุตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

          จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายกราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก จะจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อให้คนพิการในตำบลบางกระทึกได้มีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการมากขึ้น รวมถึงการมีโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี เครือข่าย เพื่อเรียนรู้และศึกษาร่วมกัน ให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคคลทั่วไป ในตำบลบางกระทึกได้รับความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผุ้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ช่วงที่สองศึกษาดูงานในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทยน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทึกจะจัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด  ทัศนคติ  และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนตำบลบางกระทึก  โดยจะจัดฝึกอบรมขึ้นในวันที่  6  มิถุนายน  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันที่  7 - 8  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กองสวัสดิการสังคมในวันและเวลาราชการ  โทร.02-4827213 -5 ต่อ 209

โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรตำบลบางกระทึก

             ด้วยกองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆของกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกระทึก  รวมถึงปรับเพิ่มวิสัยทัศน์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรกลุ่มเกษตรอื่นๆที่มีความหลากหลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกาตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  29 มีนาคม  2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก และวันที่  30  มีนาคม  2561  ณ  จังหวัดเพชรบุรี   กองสวัสดิการสังคม  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรตำบลบางกระทึก  เข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาที่กล่าวมาข้างต้น 

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration