What's NEW
A+ A A-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Website URL:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกได้รัการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.เดิม)เมื่อปีพ.ศ.2544มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญามีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง2ปี6เดือน–4ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

           1.2 มีอายุระหว่าง2ปี6เดือน-4ปีนับถึงวันที่16เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2561         (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558)

           1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

           1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

 2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

           ในปีการศึกษา  2561  เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น 5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

           3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคมพ.ศ.2560ถึงวันที่31เดือนมีนาคมพ.ศ.2560(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkratuek.com

 3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่10เดือนมกราคมพ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

        4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  จำนวน 1 ชุด

  4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง พร้อมสำเนา                           จำนวน 1 ชุด

       4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                       จำนวน 6 ใบ

       4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

       4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา,มารดา)                       จำนวน 1 ชุด

       4.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเด็ก (ถ้ามี)                                 จำนวน 1 ฉบับ

       4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู)

       4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก กองการศึกษา โดยการนำของ นายราชันมีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกร่วมกับ วัดดอนหวายขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางกระทึกร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดริมน้ำดอนหวาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติสืบไป2.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว ก่อให้เกิดวามรักความสามัคคีอันจะนำไปสู่การเป้นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลบางกระทึกทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และลอยยี่เป็ง เพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และควรเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อประหยัดและอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองกันนะคะ

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดดอนหวายฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 2. เพื่อสาร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงต่อภัยและสิ่งยั่วยุรอบข้าง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติในการดำรงชีวิตโดยการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรู้จักปรับเวลาและการใช้ชีวิตของตนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู้สังคมแห่งการทำงานต่อไป

โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

          ด้วยกองการศึกษาได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก  ในวันที่19-20สิงหาคม2560กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุธี ธนาวงศ์นุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและสามารถผลิตสื่อภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ ปีการศึกษา 2560

เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2560ในวัน 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ3 เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

โครงการโรงเรียนสายน้ำ

เทศบาลตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของ นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนสายน้ำ กิจกรรม "สานต่องานพ่อสร้าง" ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยในงานดังกล่าวนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ใด้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 6-7กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย2เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ธำรงคงอยู่สืบไป๓เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกกับชุมชนในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกต่อไปซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

           เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560ในวันพฤหัสบดีที่  29 มิถุนายน พ.ศ.2560    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยอาศัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่หลากหลาย 2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ให้แก่นักเรียน 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการวางตัวที่ดีในสังคม 8.4 เพื่ออนุรักษ์และธำรงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไปซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร  สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางกระทึก  เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

          เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยกองการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเป็นการสืบสาน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นโดยอาศัยการจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

โครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชน ปีการศึกษา 2559

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกได้ดำเนินงานโครงการเรียนรู้วิถีไทยโดยวิทยากรชุมชนประจำปีการศึกษา 2559วัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบต่อไป2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯและองค์กรบุคคลในชุมชน  

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration