What's NEW
e service2callface bang
A+ A A-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Website URL:

ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ ระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก       มีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 5 ปีเข้ารับ การเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562          เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียน            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 - 5ปี นับถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 20 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

 

 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

 

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

 

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                              จำนวน 1 ชุด

 

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                           จำนวน 6 ใบ

 

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                        จำนวน 1 ชุด

 

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)                   จำนวน 1 ชุด

 

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                   จำนวน 1 ฉบับ

 

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

 

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

 

 

 

โครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2562

      เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ภายใต้การบริหารงานของนายราชัน  มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสายใยรักลูกถึงแม่ประจำปีการศึกษา2562ในวัน สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๔ เพื่อปลูกฝังให้ลูกมีจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีและซาบซึ้งในพระคุณของแม่๕เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นให้ลูกและแม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและสายใยอันดีระหว่างแม่กับลูก6เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีพัฒนาการสมวัยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึกและพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้                                    

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษาผู้บริหาร นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนครองบางกระทึก  ร่วมกันเวียนเทียน พรรษา วัด ญาณเวศกวัน และวัดดอนหวาย  ในวัน 12-13กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยอาศัยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย2เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ธำรงคงอยู่สืบไป๓เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกกับชุมชนในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกต่อไปซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองนักรียน เป็นอย่างดีและขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

             วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมีนายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้น้องๆ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และรู้จากความสำคัญของคุณผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณจากวัดญาณเวศกวัน การเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการให้ผู้แกครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารและนโยบายทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในความสำเร็จต่อตนเองและความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ รวมถึงสร้างความเชื่อมันในคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก

โครงการวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

       เทศบาลตำบลบางกระทึกโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกสังกัดกองการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ได้ดำเนินงานโครงการโครงการวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกโดยวัตถุประสงค์๑.เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอต่อไป๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก สังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4ปีเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางกระทึกมีความมุ่งเน้นที่จะอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน – 4 ปีเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    1.1 เด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก (กรณีมีชื่อนอกเขตเทศบาลสมัครได้ แต่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อเด็กในเขตเทศบาลมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนที่รับได้)

          1.2มีอายุระหว่าง2 ปี 6 เดือน - 4ปี นับถึงวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562    (ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

          1.3 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้   เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          1.4ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเวลา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกจัดขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. จำนวนนักเรียนที่จะรับสมัคร

          ในปีการศึกษา 2562 เทศบาลตำบลบางกระทึก มีแนวทางในการรับสมัครนักเรียน     เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น        5 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระทึก ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือที่   เว็ปไซต์ http://www.bangkrateuk.go.th

          3.2 กำหนดการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก 

4. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

          4.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว     จำนวน 1 ชุด

          4.2 สูติบัตร(ใบเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                        จำนวน 1 ชุด

4.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                        จำนวน 6 ใบ

         4.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง (บิดา,มารดา,ตัวเด็ก)                   จำนวน 1 ชุด

         4.5 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (บิดา,มารดา)               จำนวน 1 ชุด

         4.6 ใบเปลี่ยนชื่อเด็ก ฉบับจริง (ถ้ามี)                                    จำนวน 1 ฉบับ

         4.7 สมุดตรวจสุขภาพ (เล่มสีชมพู) พร้อมสำเนา

         4.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

โครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่)2562

        ศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดโครงการสู่ฝันวันสดใส(วันขึ้นปีใหม่) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป2 ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านให้แก่นักเรียน

โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้จัดดำเนินโครงการวันลอยกระทง สอนในการผลิตกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติให้เด็กๆได้รู้จักและลงมือทำด้วยตนและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน 2 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง 3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระทงโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration